Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 1962/19

POSTANOWIENIE

Dnia 4 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Zofia Szcześniewicz

Protokolant: stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku A. G.

z udziałem T. Ż.

o dział spadku i podział majątku wspólnego

na skutek apelacji wnioskodawczyni i uczestniczki

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 6 lutego 2019 roku, sygn. akt III Ns 152/16

postanawia:

I.  z obu apelacji zmienić zaskarżone postanowienie w punktach 4., 5. i 7.
w ten sposób, że:

A.  w punkcie 4.:

a.  dotychczasową treść oznaczyć jako podpunkt a) i w ramach tego rozstrzygnięcia podwyższyć kwotę 155 423,67 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy), zasądzoną od uczestniczki na rzecz wnioskodawczyni tytułem spłaty, do kwoty 299 823,67 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy) oraz określić warunki płatności tej kwoty przez rozłożenie jej na dwie raty: pierwsza rata w kwocie 155 423,67 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy) płatna
w terminie do dnia 4 września 2020 roku oraz druga rata
w kwocie 144 400 (sto czterdzieści cztery tysiące czterysta) złotych płatna w terminie do dnia 4 września 2021 roku, obie raty z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, należnymi w przypadku uchybienia terminów płatności, za okres od dnia wymagalności poszczególnych rat do dnia zapłaty;

b.  dodać podpunkt b) o treści: „zabezpieczyć spłatę określoną w punkcie 4a) przez ustanowienie hipoteki przymusowej na zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ł. przy ul. (...), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr (...)
w obrębie B-13 o powierzchni 0,1584ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...), do kwoty 299 823,67 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy);

B.  w punkcie 5a) obniżyć kwotę 35 650 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych, zasądzoną od wnioskodawczyni na rzecz uczestniczki tytułem rozliczenia nakładów z majątku wspólnego, do kwoty 17 825 (siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych;

C.  zmienić punkt 7a) i b) na punkt 7. o treści: „oddalić wniosek A. G. o rozliczenie pożytków z nieruchomości określonej
w punkcie 2b) postanowienia;”;

II.  oddalić obie apelacje w pozostałych zakresach oraz oddalić w całości wniosek o A. G. o rozliczenie pożytków z nieruchomości określonej w punkcie 2b) postanowienia za okres od marca 2019 roku do dnia wydania orzeczenia w postępowaniu apelacyjnym;

III.  ustalić, że każdy uczestnik ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.