Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2060/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SO Zofia Szcześniewicz

Protokolant: stażystka Aleksandra Witczak

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej we W.

przeciwko R. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

z dnia 17 maja 2019 roku, sygn. akt II C 855/18

oddala apelację.