Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2079/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia Wojciech Borten

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

w dniu 19 marca 2020 roku w Łodzi sprawy

z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w Luksemburgu

przeciwko S. J.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 22 maja 2019 roku

sygn. akt II C 906/19

1.  oddala apelację,

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 450,00

(czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.