Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2125/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Wojciech Borten

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

(del.) Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Ł. W.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 12 lipca 2019 r. wydanego w sprawie I C 239/18

I)  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1, 4, 5 i 6 w ten sposób, że:

1)  w punkcie 1 w miejsce zawartego tam rozstrzygnięcia zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Ł. W. kwotę 3.706,75 zł (trzy tysiące siedemset sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

a)  od kwoty 3.569,83 zł (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) od dnia 25 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty;

b)  od kwoty 136,92 zł (sto trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty;

2)  w punkcie 4 zasądzoną należność obniża z kwoty 1.453,60 zł (tysiąc czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty 857,62 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);

3)  w punkcie 5 należność Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych podlegającą pobraniu od pozwanego obniża z kwoty 993,60 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty 812,54 zł (osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze);

4)  w punkcie 6 należność Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych podlegającą ściągnięciu z zasądzonego na rzecz powoda roszczenia podwyższa z kwoty 110,40 zł (sto dziesięć złotych czterdzieści groszy) do kwoty 291,46 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści sześć groszy);

II)  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III)  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz Ł. W. kwotę 203 zł (dwieście trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.