Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2183/19

III Cz 1930/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący – Sędzia Sławomir Zieliński

Sędzia Zofia Szcześniewicz

Sędzia (del.) Małgorzata Nowak

Protokolant: staż. Alicja Pisarczyk

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa R. C.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego P. K.

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi

z dnia 6 czerwca 2019 roku

sygn. akt II C 187/17

oraz zażalenia pozwanego P. K.

od punktu 2. tego wyroku

1.oddala apelację i zażalenie;

2.zasądza od P. K. na rzecz R. C. kwotę 570 (pięćset siedemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i zażaleniowego.