Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2441/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku (...) w W.

przeciwko M. W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 26 września 2019 roku, sygn. I C 351/19

oddala apelację.