Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2702/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółce Akcyjnej w B.

przeciwko W. D.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 10 października 2019 roku, sygn. I C 717/19

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Skierniewicach pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.