Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1157/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Wójcik

Sędziowie: SO Tomasz Bajer

(del.) SR Paweł Kowalczyk (spraw.)

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko pozwanemu (...) Spółka Akcyjna (...) (...) w W.

o zapłatę kwoty 4.369,86 zł

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 lipca
2020 roku, sygn. akt XII GC 541/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 1. (pierwszym) i 3. trzecim
na następujący:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna (...) (...) w W. na rzecz powoda
(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G.
kwotę 1.653,13 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzy złote trzynaście groszy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 lipca 2018 r. do dnia zapłaty i oddala powództwo w zakresie kwoty 2.716,73 (dwa tysiące siedemset szesnaście złotych siedemdziesiąt trzy groszy) złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty;

3.  zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w G. na rzecz pozwanego (...) Spółka Akcyjna (...) (...) w W. kwotę 202,39 (dwieście dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  zasądza od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na rzecz pozwanego kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem, zwrotu opłaty
od apelacji oraz kwotę 450,00 (czterysta pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

(Krzysztof Wójcik) (Tomasz Bajer) (Paweł Kowalczyk)