Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1190/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Wójcik

Sędziowie: SO Tomasz Bajer

(del.) SR Paweł Kowalczyk (spraw.)

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko pozwanemu (...)
w W.

o zapłatę kwoty 7.324,30 zł

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lipca 2020 roku, sygn. akt V GC 1213/19

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od pozwanego (...)
w W. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwotę 900,00 (dziewięćset) złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

(Krzysztof Wójcik) (Tomasz Bajer) (Paweł Kowalczyk)