Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1268/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia SO Krzysztof Wójcik

Sędziowie: SO Tomasz Bajer

(del.) SR Paweł Kowalczyk (spraw.)

po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...).1 P. B.
w W.

przeciwko pozwanemu (...)
Spółka Akcyjna w W.

o zapłatę kwoty 4.372,00 zł

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 16 lipca 2020 roku,
sygn. akt V GC 378/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 2. (drugim) i 3. (trzecim) na następujący:

2.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda (...).1 P. B. w W. kwotę 1.649,43 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści trzy grosze) złotych
z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 maja 2018 r.
do dnia zapłaty i oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda (...).1 P. B. w W. kwotę 629,33 (sześćset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści trzy grosze) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

II.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powoda (...).1 P. B. w W. kwotę 46,87 (czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) złotych tytułem kosztów postępowania odwoławczego.

(Krzysztof Wójcik) (Tomasz Bajer) (Paweł Kowalczyk)