Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1378/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Bajer

Sędziowie: Sędzia Marzena Eichstaedt

Sędzia (del.) Piotr Chańko (sprawozdawca)

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa I. S.

przeciwko (...)Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 czerwca 2019 roku, sygn. akt: V GC 1945/17

I.  odrzuca apelację w zakresie punktów 1 i 4 wyroku;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w punktach 2 i 3 na następujące:

„2. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz I. S. kwotę 37.361,12 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i dwanaście groszy) z odsetkami ustawowymi od dnia 20 listopada 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

3. zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz I. S. kwotę 5.529 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych) tytułem kosztów procesu”;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz I. S. kwotę 3.669 zł (trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Marzena Eichstaedt SSO Tomasz Bajer SSR (del.) Piotr Chańko