Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 listopada 2020r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Maciej Świergosz (spr)

Sędziowie: Przemysław Grajzer

Izabela Pospieska

Protokolant: st. sekr. sąd. Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prok. Rej. del. do Prok. Okręg. M. S.

po rozpoznaniu w dniu 29.10.2020r. sprawy oskarżonych :

M. A. ( (...) ), P. A.
( (...) ), S. D. ( (...) ), S. F. ( (...) ), J. J.
( J. ), A. L. ( (...) ) i J. C. ( C. )

o popełnienie przestępstw z art.258 § 1 kk, art.55 ust.3 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii i inne

z powodu apelacji wniesionych przez : prokuratora i obrońców oskarżonych P. A., A. L., S. F., J. J., J. C.

oraz zażalenia obrońcy oskarżonego S. D. ( (...))

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8.05.2018r.

( III K 113/14 )

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że :

a)  w pkt 6 w zakresie dot. oskarżonego P. A.,
w ten sposób, że przyjmuje, iż przedmioty wskazane w pkt IX są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania substancji psychotropowej w postaci amfetaminy,

b)  w pkt 12 w zakresie dot. oskarżonego J. C., w ten sposób, że przyjmuje, że oskarżony usiłował nakłaniać S. D. do opisanego czynu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na niewywołanie
u S. D. zamiaru popełnienia tego przestępstwa, tj. uznaje go za winnego przestępstwa z art.13 § 1 kk w zw. z art.18 § 2 kk w zw. z art.55 ust.1 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii a podstawę wymiaru kary jest przepis art.14 § 1 kk w zw. z art.19 § 1 kk w zw. z art.55 ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

c)  na podstawie art.69 § 1 i 2 kk, art.70 § 1 pkt 1 kk, art.73 § 1 kk w zw. z art.4 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności wymierzonej w pkt 12 oskarżonemu J. C. warunkowo zawiesza na okres 3 ( trzech ) lat próby, oddając
w tym czasie ww. pod dozór kuratora sądowego,

d)  w pkt 29 zalicza oskarżonemu S. F. na poczet kary pozbawienia wolności wymierzonej w pkt 25 okres tymczasowego aresztowania od dnia (...) do (...), uznając ww. karę za wykonaną w całości,

e)  uchyla orzeczenia o karach łącznych zawarte w pkt 10, 43
i w to miejsce :

wobec oskarżonego P. A. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt 6 oraz 7
i wymierza mu nową karę łączną w wymiarze 3 ( trzech ) lat i 2 ( dwóch ) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet okres tymczasowego aresztowania określony w pkt 11,

wobec oskarżonego A. L. łączy kary pozbawienia wolności orzeczone w pkt 41 oraz 42
i wymierza mu nową karą łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 9 ( dziewięciu ) miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na jej poczet okres tymczasowego aresztowania określony w pkt 44,

f)  w pkt 47 obniża opłatę wymierzoną oskarżonemu S. F. do kwoty 120 zł; za obie instancje,

2.  uchyla zaskarżony wyrok w pkt 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 oraz
w zakresie dot. J. J. w pkt 47 i w tym zakresie sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania,

3.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

4.  zasądza od oskarżonych P. A., J. C., A. L. na rzecz Skarbu Państwa wydatki poniesione w postępowaniu odwoławczym w 1/5 od każdego
z nich, tj. po 34 zł; z tym że P. A. nadto koszty wydania opinii z (...) w kwocie 450,92 zł; a w pozostałym zakresie wywołanym apelacją prokuratora wydatkami tymi obciąża Skarb Państwa, a nadto wymierza oskarżonym opłaty za obie instancje, a mianowicie :

a)  P. A. – 1.400 zł;

b)  J. C. – 1.180 zł;

c)  A. L. – 1.300 zł;.

I. P. M. Ś. P. G.

(...)

(...)

(...)

(...)