Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK489/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. M.

W dniu 7 lutego 2020 roku w K., woj. (...), działając w celu udaremnienia wykonania nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi z dnia 27.08.2018 roku w sprawie o sygn. XVIII Nc 5722/18 udaremnił zaspokojenia swojego wierzyciela P. F. w ten sposób, że będąc obowiązanym jako dozorca zajętych ruchomości w toku postępowania komorniczego sygn. Km 126/19, prowadzonego przez B. G. – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi, wykazanych w protokole zajęcia nieruchomości z dnia 06 maja 2019 roku, ukrył je uniemożliwiając przeprowadzenie licytacji, czym działał na szkodę P. F..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. Nakazem zapłaty z dnia 27 sierpnia 2018 r. wydanym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt XVIII Nc 5722/18 nakazano pozwanym D. M. i M. M., aby solidarnie zapłacili na rzecz powoda P. F. kwotę 2808 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 marca 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 1280 zł tytułem kosztów procesu w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty został zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

kserokopia nakazu zapłaty

k. 69

2. Na wniosek P. F. wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi B. G. za sygn. Km 126/19 w toku, którego w dniu 06 maja 2019 r. dokonano zajęcia ruchomości w postaci rowerów oraz konsoli do gier. Przedmioty oznaczono pieczęcią komorniczą i pozostawiono we władaniu dłużnika - oddano pod dozór M. M..

kserokopia protokołu zajęcia ruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną

k. 2, k. 8-17

3. Na dzień 07 lutego 2020 r. zaplanowana została licytacja zajętych przedmiotów, która nie doszła do skutku z uwagi na to, iż dłużnicy nie byli obecni na nieruchomości. Osoba, która ją obecnie od nich wynajmowała stwierdziła, iż w dniu 19 listopada 2019 r. opuścili oni dom i zabrali wszystkie swoje rzeczy. Dłużnicy zostali ukarani przez komornika karami grzywny w wysokości po 2000 zł.

kserokopia obwieszczenia o licytacji

k. 2odw.

kserokopia protokołu czynności

k. 3odw.

kserokopia zawiadomienia o bezskuteczności egzekucji

k. 4

kserokopia postanowień o ukaraniu grzywną

k. k. 4odw, k. 5

zeznania P. F.

k. 119-120, k 21-23

4. Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt III C 1535/19 toczy się postępowanie o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt XVIII Nc 5722/18, a obecnie akta zostały przesłane biegłemu (...) celem sporządzenia opinii.

kserokopia odpisu postanowienia

k. 43

pismo z dnia 28 października 2020 r.

k. 127

5.M. M. nie cierpi na chorobę (...), (...). W chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał prawidłowo zachowaną zdolność zrozumienia jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

opinia (...)

k. 52-54

6.M. M. był uprzednio karany.

karta karna

k. 59

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1

kserokopia nakazu zapłaty

Dowód niekwestionowany przez strony, jego prawdziwość nie budziła wątpliwości.

1.1.1.2

kserokopia protokołu zajęcia ruchomości wraz z dokumentacją fotograficzną

Dowód niekwestionowany przez strony, jego prawdziwość nie budziła wątpliwości. Potwierdza fakt zajęcia przedmiotów przez komornika oraz oznaczenia ich, a także oddania na przechowanie dłużnikowi.

1.1.1.3

kserokopia obwieszczenia o licytacji

Dowód niekwestionowany przez strony, jego prawdziwość nie budziła wątpliwości.

kserokopia protokołu czynności

Dowód niekwestionowany przez strony, jego prawdziwość nie budziła wątpliwości.

kserokopia zawiadomienia o bezskuteczności egzekucji

Dowód niekwestionowany przez strony, jego prawdziwość nie budziła wątpliwości.

kserokopia postanowień o ukaraniu grzywną

Dowód niekwestionowany przez strony, jego prawdziwość nie budziła wątpliwości.

zeznania P. F.

Spójne, logiczne i konsekwentne. Nie budziły wątpliwości. Korespondowały ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

1.1.1.4

kserokopia odpisu postanowienia

Dowód niekwestionowany przez strony, jego prawdziwość nie budziła wątpliwości.

pismo z dnia 28 października 2020 r.

pismo sporządzone zostało przez uprawnioną do tego osobę w ramach jej kompetencji. Treść nie budziła wątpliwości.

1.1.1.5

opinia psychiatryczna

Opinia wyczerpująca, spójna i logiczna. Sporządzona zgodnie ze standardami wiedzy w dziedzinie.

1.1.1.6

karta karna

Sporządzona przez uprawniony podmiot w ramach jego kompetencji. treść nie budziła wątpliwości.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony w trakcie przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Stwierdził jedynie, że toczy się sprawa o wznowienie postępowania w sprawie cywilnej. Powyższe zaś stanowi przyjętą przez niego linię obrony.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

M. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

M. M. swoim postępowaniem wyczerpał znamiona czynu z art. 300 § 2 kk.

Oskarżony ukrył rowery oraz konsolę do gier, które to przedmioty zostały zajęte w toku postępowania komorniczego Km 126/19 i których został dozorcą. Z tego powodu nie mogła odbyć się ich zaplanowana licytacja, a środki które by z niej zostały uzyskane nie zostały przekazane celem zaspokojenia wierzyciela posiadającego tytuł egzekucyjny wydany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w dniu 02 sierpnia 2018 r. w sprawie sygn. akt XVIII Nc 5722/18. Oskarżony miał świadomość, iż o każdej zmianie adresu jest zobowiązany poinformować komornika prowadzącego postępowanie. Jego działanie zaś doprowadziło do realnej niemożliwości zaspokojenia roszczenia wierzyciela.

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym oskarżony mógł zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły okoliczności wyłączające jego winę. Zachowanie oskarżonego było bezprawne, a stopień szkodliwości wyższy niż znikomy.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. M.

1.

I.

Sąd w oparciu o dyspozycję art. 300 § 2 kk w zw. z art. 37a kk i art. 4 § 1 kk wymierzył oskarżonemu karę 200 stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych.

Z uwagi na to, że czyn został popełniony w dniu 07 lutego 2020 r. Sąd zastosował przepisy sprzed 24 czerwca 2020 r., które dla sprawcy były względniejsze.

Na niekorzyść Sąd poczytał oskarżonemu jego uprzednią karalność. Na korzyść okoliczność, iż egzekucja nie dotyczyła znacznej kwoty.

Zdaniem Sądu powyższa kara odpowiada stopniowi winy oskarżonego, stopniowi społecznej szkodliwości jego czynu oraz czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Oskarżony co prawda był karany (jednokrotnie na karę ograniczenia wolności), jednak zdaniem Sądu grzywna w wysokości 200 stawek jest odpowiednią karą w związku z popełnionym przestępstwem. Sąd daje oskarżonemu szansę na to by w warunkach wolnościowych mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli.

Wybór rodzaju kary leży w kompetencji Sądu, a nie pokrzywdzonego, który chciałby jedynie jak najszybciej odzyskać pieniądze i sprawę traktuje w sposób wysoce subiektywny.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Nadmienić należy, iż z pola widzenia Sądu nie umknął fakt, iż przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. akt III C 1535/19 toczy się postępowanie o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt XVIII Nc 5722/18, jednak na dzień kiedy miała odbyć licytacja ruchomości tytuł egzekucyjny pozostawał w mocy i do tego czasu w mocy pozostaje.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk i zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 zł tytułem opłaty (por. art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych Dz. U. 1983 r. Nr 29 poz. 2272 z późn. zmianami) oraz kwotę 448 zł tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.

7.  Podpis