Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 68/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSA Andrzej Kot

Sędziowie: SA Wiesław Pędziwiatr (spr.)

SA Bogusław Tocicki

Protokolant: Beata Sienica

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) we W. Wiesława Bilskiego

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2020 r.

sprawy L. P., I. S. i S. S.

o zadośćuczynienie

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawców

od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 13 stycznia 2020 r. sygn. akt III Ko 566/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądza od Skarbu Państwa na rzecz S. S., L. P. i I. S. dodatkowo po 92.500 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych, wraz z ustawowymi odsetkami od 17 listopada 2020 roku, ponad kwoty zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 stycznia 2020 r. sygn. akt III Ko 566/19;

II.  koszty postępowania odwoławczego zalicza na rachunek Skarbu Państwa.

Wiesław Pędziwiatr

Andrzej Kot

Bogusław Tocicki