Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK526/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. S.

I w dniu 28 marca 2020 roku w miejscowości S., woj. (...) prowadził jako kierujący w ruchu lądowym, na drodze publicznej samochód osobowy marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz będąc wcześniej skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, między innymi prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydanymi w dniach 01 października 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 466/14, 12 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 1265/14 oraz 05 sierpnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 512/15 i pomimo orzeczonego prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydanym w dniu 12 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 175/16 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 28.03.2020 roku w miejscowości S., woj. (...) do kontroli drogowej został zatrzymany przez funkcjonariuszy (...) D. S., który kierował samochodem marki (...) nr rej (...). Zachowanie oskarżonego jednoznacznie wskazywało, że jest nietrzeźwy. Funkcjonariusze Policji dokonali jego zatrzymania i pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że oskarżony miał 1,97‰ alkoholu we krwi, gdy kierował samochodem.

częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. S.

k-114-115 w zw. z k-21 i 37

zeznania świadka D. T.

k-115-116 w zw. z k- 8v-9

zeznania świadka M. F.

k-128 w zw. z k-13v-14

protokół zatrzymania osoby

k-2

protokół pobrania krwi

k-29

sprawozdanie z badań nr (...)

k-28

umowa kupna -sprzedaży samochodu

k-24

2. D. S. ma 38 lat, jest kawalerem i ma dwoje dzieci w wieku 15 i 4 lat, z zawodu jest mechanikiem samochodowym, był wielokrotnie karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

dane o karalności

k-40-42

odpisy wyroków

k-43,44-45,46,48,51, 52-53

oświadczenie oskarżonego

k-114

3. D. S. w dniu zdarzenia kierował samochodem osobowym po drodze publicznej wbrew orzeczonemu prawomocnym wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w dniu 12.09.2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 175/16 zakazowi prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego przez okres 10 lat. Wyrok uprawomocnił się w dniu 28.09.2016 roku.

odpis wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt II K 175/16

k-52-53

4. D. S. był skazany prawomocnym wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w dniu 12.09.2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 175/16 za przestępstwa z art. 178a§4kk w zw. z art.64§1 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Karę tę odbywał od dnia 02.05.2016 roku (godz. 02:30) do dnia 12.06.2018 roku (godz.11:04).

odpis wyroku łącznego

k- 52-53

oraz odpis wyroku łącznego i obliczenie kary

k-101 i 103 akt II K175/16 SR w Bełchatowie

1.1.2.

D. S.

II w dniu 28 marca 2020 roku, w miejscowości S., gminy D., województwa (...), znieważył funkcjonariuszy (...) M. F. i D. T. podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, w ten sposób, że wielokrotnie kierował do nich słowa wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 28 marca 2020 roku D. S. prowadził samochód samochód osobowy marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości i został zatrzymany do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy (...) M. F. i D. T.. Po zatrzymaniu zachowywał się agresywnie i znieważył obu funkcjonariuszy (...)w ten sposób, że wielokrotnie kierował do nich słowa wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe.

zeznania świadka D. T.

k-115-116 w zw. z k- 8v-9

zeznania świadka M. F.

k-128 w zw. z k-13v-14

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. S.

II w dniu 28 marca 2020 roku, w miejscowości S., gminy D., województwa (...), znieważył funkcjonariuszy Policji M. F. i D. T. podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, w ten sposób, że wielokrotnie kierował do nich słowa wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. D. S. nie znieważył funkcjonariuszy Policji podczas zatrzymania go do kontroli drogowej w dniu 28 marca 2020 roku

częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. S.

k-114-115 w zw. z k-21 i 37

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. S.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego w tej części, której przyznał się do kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Tego rodzaju wyjaśnienia korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w sprawie.

zeznania świadka D. T.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, który będąc funkcjonariuszem (...) brał udział w zatrzymaniu nietrzeźwego oskarżonego kierującego po drodze publicznej samochodem. Świadek miał bezpośredni kontakt z oskarżonym i precyzyjnie opisał zachowanie D. S.. Zeznania świadka są logiczne, spójne i korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w tej sprawie.

zeznania świadka M. F.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, który będąc funkcjonariuszem Policji brał udział w zatrzymaniu nietrzeźwego oskarżonego kierującego po drodze publicznej samochodem. Świadek miał bezpośredni kontakt z oskarżonym i precyzyjnie opisał zachowanie D. S.. Zeznania świadka są logiczne, spójne i korespondują z pozostałym materiałem dowodowym zebranym w tej sprawie.

protokół zatrzymania osoby

Dokument ten jest wiarygodny, gdyż został sporządzony przez uprawniony podmiot i nie został zakwestionowany przez żadną ze stron postępowania.

protokół pobrania krwi

Dokument ten jest wiarygodny, gdyż został sporządzony przez uprawniony podmiot i nie został zakwestionowany przez żadną ze stron postępowania.

sprawozdanie z badań nr (...)

Dokument ten jest wiarygodny, gdyż został sporządzony przez uprawniony podmiot i nie został zakwestionowany przez żadną ze stron postępowania. Dokument ten jednoznacznie wskazuje, że oskarżony prowadząc samochód znajdował się w stanie znacznej nietrzeźwości-1,97‰ alkoholu we krwi.

odpis wyroku łącznego wydanego w sprawie o sygn. akt II K 175/16

Odpis wyroku potwierdzający fakt, iż w dniu zdarzenia oskarżony prowadził samochód osobowy wbrew orzeczonemu ww. wyrokiem zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego przez okres 10 lat.

odpis wyroku łącznego i obliczenie kary

Dokumenty świadczące o tym, że oskarżony był uprzednio karany przez Sąd za przestępstwo z art. 178a§4 kk w zw. z art. 64§1 kk i odbył karę łączną przekraczająca 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w dniu 12.09. 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 175/16.

1.1.2.1

zeznania świadka D. T.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, który będąc funkcjonariuszem (...)brał udział w zatrzymaniu nietrzeźwego oskarżonego kierującego po drodze publicznej samochodem. Świadek miał bezpośredni kontakt z oskarżonym i precyzyjnie opisał zachowanie D. S.. Jednoznacznie wynika z zeznań świadka, że został znieważony przez agresywnego, nietrzeźwego oskarżonego podczas i w związku z wykonywaniem swoich czynności służbowych. Zeznania świadka są logiczne, spójne i korespondują z zeznaniami M. F. i zasługują na wiarę.

zeznania świadka M. F.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, który będąc funkcjonariuszem (...)brał udział w zatrzymaniu nietrzeźwego oskarżonego kierującego po drodze publicznej samochodem. Świadek miał bezpośredni kontakt z oskarżonym i precyzyjnie opisał zachowanie D. S.. Jednoznacznie wynika z zeznań świadka, że został znieważony przez agresywnego, nietrzeźwego oskarżonego podczas i w związku z wykonywaniem swoich czynności służbowych. Zeznania świadka są logiczne, spójne i korespondują z zeznaniami D. T. i zasługują na wiarę.

dane o karalności

Dokument sporządzony przez uprawniony podmiot, z którego jednoznacznie wynika, że oskarżony jest osobą wielokrotnie karaną przez Sąd miedzy innymi za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

odpisy wyroków

Dokumenty potwierdzające prawomocne skazania oskarżonego między innymi za czyn art. 178a§4 kk w zw. z art. 64§1 kk

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

umowa kupna -sprzedaży samochodu

Nie ma znaczenia ten dokument, gdyż nie jest istotne kto był właścicielem samochodu, który prowadził w stanie nietrzeźwości oskarżony.

1.2.1

1.1.1 częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. S.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego w tej części, której nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu z punktu II, gdyż są one sprzeczne zeznaniami świadków D. T. i M. F.. Tego rodzaju wyjaśnienia oskarżonego są jego linią obrony.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

x

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

D. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Działaniem swoim oskarżony wypełnił znamiona przestępstwa art. 178a §1 i 4 kk w zw. z art. 64§1kk, gdyż w dniu 28 marca 2020 roku w miejscowości S., woj. (...) prowadził jako kierujący w ruchu lądowym, na drodze publicznej samochód osobowy marki (...) o numerze rejestracyjnym (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości oraz będąc wcześniej skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, między innymi prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydanymi w dniach 01 października 2014 roku w sprawie o sygn. akt II K 466/14, 12 marca 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 1265/14 oraz 05 sierpnia 2015 roku w sprawie o sygn. akt II K 512/15 i pomimo orzeczonego prawomocnym wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydanym w dniu 12 września 2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 175/16 zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne. D. S. był skazany prawomocnym wyrokiem łącznym wydanym przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w dniu 12.09.2016 roku w sprawie o sygn. akt II K 175/16 za przestępstwa z art. 178a§4kk w zw. z art.64§1 kk na karę łączną 3 lat pozbawienia wolności. Karę tę odbywał od dnia 02.05.2016 roku (godz. 02:30) do dnia 12.06.2018 roku ( godz.11:04). W dniu zdarzenia prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości działał w warunkach recydywy z art. 64§1kk.

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym oskarżony mógł zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły okoliczności wyłączające jego winę. Zachowanie oskarżonego było bezprawne, a stopień szkodliwości wyższy niż znikomy.

x

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2.

D. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Działaniem swoim oskarżony wypełnił dyspozycję art. 226§1 kk, gdyż w dniu 28 marca 2020 roku, w miejscowości S., gminy D., województwa (...), znieważył funkcjonariuszy(...) M. F. i D. T. podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych, w ten sposób, że wielokrotnie kierował do nich słowa wulgarne, powszechnie uznawane za obelżywe.

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym oskarżony mógł zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły okoliczności wyłączające jego winę. Zachowanie oskarżonego było bezprawne, a stopień szkodliwości wyższy niż znikomy.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. S.

1

I

Sąd na podstawie art. 178a§4 kk wymierzył oskarżonemu za czyn z punktu I karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Oskarżony dopuścił się czynu o znacznym stopniu społecznej szkodliwości działając w warunkach recydywy z art. 64§1 kk. Swoim postępowaniem spowodował realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, rażąco lekceważąc dotychczasowe wyroki skazujące za umyślne przestępstwa podobne. Tylko kara wymierzona w górnych granicach ustawowego zagrożenia może spełnić swe cele w zakresie obu prewencji.

D. S.

2

II

Na podstawie art. 226 §1 kk Sąd wymierzył oskarżonemu za czyn z punktu II karę 1 roku pozbawienia wolności. Oskarżony będąc w stanie nietrzeźwości zachowywał się wyjątkowo arogancko wobec funkcjonariuszy Policji znieważając ich na służbie.

D. S.

3

I i II

Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, gdyż tylko kara w takim wymiarze uchroni innych uczestników ruchu drogowego przed oskarżonym, który notorycznie będąc na wolności prowadzi samochód w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.

D. S.

5

I

Na podstawie art. 42§4 kk Sąd obligatoryjnie orzekł wobec oskarżonego za czyn z punktu I środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

D. S.

6.

I

Na podstawie art. 43a§2 kk Sąd obligatoryjnie orzekł wobec oskarżonego za czyn z punktu I na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 złotych.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. S.

4

I i II

Na podstawie art. 63§1 kk Sąd obligatoryjnie zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania w sprawie od dnia 28 marca 2020 roku , godzina 19.40 do dnia 29 marca 2020 roku, godzina 15.20.

D. S.

7

I i II

Sąd zasądził od Skarbu Państwa – kasa Sądu Rejonowego w Bełchatowie na rzecz radcy prawnego A. L. kwotę 504 złote z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu D. S. z urzędu oraz kwotę 115,92 złotych z tytułu podatku VAT. w Wynagrodzenie to wynika z § 4 ust 3 w zw. z 17 ust 2 pkt 3 w zw. z §20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa opłat kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. 2016 r.,poz.1715).

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

8

O kosztach sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk. Opłatę w kwocie 380 złotych Sąd zasadził na podstawie art. 2 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych ( t. j. Dz. U. nr 49 z 1983 roku poz. 223 z późniejszymi zmianami). Na zwrot wydatków w kwocie 877,99 złotych zasądzonych od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa składa się kwota 112,70 złotych wydatków związanych z postępowaniem przygotowawczym, a pozostałą kwotę stanowi zwrot wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa związanych z postępowaniem przed Sądem I instancji.

7.  Podpis