Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XII Ga 639/20

POSTANOWIENIE

Dnia 21 października 2020 roku

Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący : Sędzia SO Jolanta Safader – Skwarlińska

Sędziowie : SO Marek Grodziński

SO Dariusz Kardaś

po rozpoznaniu w dniu 21 października 2020 roku w Gdańsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wniesionej do Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego tj. Konsorcjum firm: e. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (lider konsorcjum) oraz B. S., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) systemy Komputerowe mgr inż. B. S. w K. (partner konsorcjum)

z udziałem zamawiającego Gminy S.

na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w punkcie 2 (drugim) wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2020 roku, sygn. akt KIO 1598/20

postanawia :

I. zmienić zaskarżony wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2020 roku, sygn. akt KIO 1598 w punkcie 2 (drugim) w ten sposób, że :

1. w pkt 2 ppkt 1 (punkcie drugim podpunkcie pierwszym) kosztami postępowania obciążyć Konsorcjum: e. (...). spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (lider konsorcjum) oraz B. S., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) systemy Komputerowe mgr inż. B. S. w K. (partner konsorcjum), i zaliczyć na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 (siedem tysięcy pięćset) złotych, uiszczoną przez wykonawcę Konsorcjum: e. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (lider konsorcjum) oraz B. S., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) systemy Komputerowe mgr inż. B. S. w K. (partner konsorcjum), tytułem wpisu od odwołania,

2. w pkt 2 ppkt 2 (punkcie drugim podpunkcie drugim) zasądzoną od wykonawcy Konsorcjum: e. (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (lider konsorcjum) oraz B. S., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą (...) systemy Komputerowe mgr inż. B. S. w K. (partner konsorcjum), na rzecz zamawiającego Gminy S. kwotę 3.230 (trzy tysiące dwieście trzydzieści) złotych stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika obniżyć do kwoty 1.230 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści) złotych i oddalić wniosek w pozostałym zakresie dotyczącym kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika,

II. oddalić skargę w pozostałej części,

III. zasądzić od zamawiającego Gminy S. na rzecz wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego tj. e. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (lider konsorcjum) oraz B. S., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą (...) systemy Komputerowe mgr inż. B. S. w K. (partner konsorcjum), kwotę 1.533,80 (jeden tysiąc pięćset trzydzieści trzy i 80/100) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania skargowego.

SSO Marek Grodziński SSO Jolanta Safader – Skwarlińska SSO Dariusz Kardaś