Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 729/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

K. C. (1)

W dniu 18 lipca 2020 r. w Z. woj. (...) na terenie parku miejskiego im. Traugutta przy ul. (...) zażądał od M. W. wydania pieniędzy, a wobec odmowy użył przemocy uderzając go ręką w twarz czym doprowadził pokrzywdzonego do przewrócenia na ziemię, a następnie kopał go po całym ciele, zwłaszcza plecach i zabrał mu w celu przywłaszczenia z prawej kieszeni spodni pieniądze w łącznej kwocie 120 zł.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 18.07.2020 roku około godz. 10.00 M. W. wyszedł z domu, zabrał ze sobą 200 złotych i poszedł do sklepu monopolowego Z. w Z.. Po drodze spotkał kolegów, których znał tylko z widzenia: J. D., K. C. (1). M. W. wszedł do sklepu z K. C. (1). W (...) Mirosław Witusik kupił alkohol. Zapłacił banknotem o nominale 200 złotych. Pozostało mu 170 złotych. Następnie poszedł do parku im. Traugutta, gdzie wypił alkohol z wymienionymi znajomymi. K. C. (1) w pewnym momencie poprosił M. W., aby dał mu 50 złotych na wódkę. M. W. dał K. C. (1) 50 złotych i on z J. D. poszli do sklepu po zakup alkoholu. Do parku wrócił już sam J. D..

Zeznania świadka M. W.

k-178-179 w zw. z k-3, 83-84

zeznania świadka J. D.

k- 180 w zw. z k-21v

częściowo wyjaśnienia K. C. (1)

k-177-178 w zw. z k-31, 44

oględziny nagrania monitoringu w sklepie

k-80-81

Po około 20 minutach do parku przyjechał K. C. (1), przywieziony samochodem A. w ciemnym kolorze.

K. C. (1) po wyjściu z samochodu podszedł do M. W. i zażądał od niego wydania pieniędzy, a wobec odmowy użył przemocy uderzając go ręką w twarz czym doprowadził pokrzywdzonego do przewrócenia na ziemię, a następnie kopał go po całym ciele, zwłaszcza plecach i zabrał mu w celu przywłaszczenia z prawej kieszeni spodni pieniądze w łącznej kwocie 120 złotych. Przy oględzinach osoby M. W. o godz. 13:15 nie ujawniono świeżych obrażeń ciała.

zeznania świadka M. W.

k-178-179 w zw. z k-3, 83-84

Zeznania świadka L. Z.

k- 204 w zw. z k -24v

protokół oględzin osoby M. W.

k-9

K. C. (1) został przeszukany przez funkcjonariuszy Policji o godzinie 12:20. Przy przeszukaniu ujawniono u niego pieniądze w kwocie ok. 7 złotych

Zeznania świadka D. O.

k-185v w zw. z k-88v

protokół przeszukania

k-11

K. C. (1) był karany m. in. za przestępstwa z art. 157 § 1 kk, 283 kk, 284 § 2 kk.

karta karna

k-28-29

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania M. W.

Zeznania pokrzywdzonego są konsekwentne, spójne, korespondują z zeznaniami świadka L. Z. i zasługują na wiarę. K. C. (1) widział, że pokrzywdzony miał pieniądze, ponieważ był z nim w sklepie podczas kupowania alkoholu przez pokrzywdzonego. K. C. (1) był pod wpływem alkoholu, co sprzyjało śmiałości i wzmożonej agresji. Oskarżony był już karany za przestępstwa z użyciem przemocy oraz za wymuszenie rozbójnicze, co jest dodatkowym potwierdzeniem tezy, że był zdolny do zarzucanego zachowania. Pokrzywdzony nie miał żadnych powodów, aby fałszywie oskarżać K. C. (1). W czasie oględzin osoby pokrzywdzonego nie ujawniono obrażeń, ale zadawane uderzenia mogły nie wywołać widocznych obrażeń, nie musiały być silne, pokrzywdzony był w ubraniu w trakcie zadawania uderzeń; zarówno pokrzywdzony, jak i oskarżony byli pod wpływem alkoholu.

zeznania L. Z.

Zeznania były konsekwentne, zbieżne z uznanymi za wiarygodne zeznaniami pokrzywdzonego. L. Z. była naocznym świadkiem bicia pokrzywdzonego i słyszała żądanie wydania pieniędzy. Świadek nie ma interesu w tym, aby zeznawać niezgodnie z prawdą na niekorzyść oskarżonego.

zeznania J. D.

Zeznania świadka zasługują na wiarę co do faktu, że w dniu zdarzenia spożywał alkohol w parku razem z oskarżonym oraz pokrzywdzonym. Odnośnie natomiast istotnych dla sprawy faktów, świadek stwierdził, że był w stanie nietrzeźwym i nic więcej nie pamięta.

zeznania D. O.

Zeznania świadka funkcjonariusza Policji spójne, konsekwentne i zasługują na wiarę.

wyjaśnienia K. C. (1)

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego w tej części, w jakiej były zbieżne z innymi dowodami, tj. w zakresie spotkania z M. W. i wspólnego spożywania alkoholu w dniu zdarzenia.

protokół przeszukania oskarżonego

Niekwestionowany dokument urzędowy

protokół oględzin ciała pokrzywdzonego

Niekwestionowany dokument urzędowy

oględziny nagrania monitoringu

Niekwestionowane, niebudzące wątpliwości

karta karna

Niekwestionowany dokument urzędowy

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

zeznania świadka A. K., zeznania świadka A. B., zeznania świadka A. Z.

Wymienieni świadkowie nie mieli wiedzy o zdarzeniu, którego dotyczy akt oskarżenia.

wyjaśnienia K. C. (1)

W części, w jakiej oskarżony zaprzeczył, że żądał pieniędzy oraz, że uderzał M. W.. Wyjaśnienia oskarżonego w tym zakresie stanowią przyjętą linię obrony. Są sprzeczne z uznanymi za wiarygodne zeznaniami nie tylko pokrzywdzonego, ale także naocznego świadka L. Z..

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

K. C. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonego wypełnia znamiona przestępstwa z art. 280 § 1 kk. K. C. (1) zażądał, aby M. W. wydał mu pieniądze, a następnie w celu skłonienia do oddania pieniędzy uderzał pokrzywdzonego i w końcu korzystając z przewagi wywołanej zastosowaniem przemocy zabrał M. W. pieniądze w kwocie 120 złotych.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. C. (1)

1

1

Przy wymiarze kary Sąd wziął pod uwagę jako okoliczności obciążające znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu , którego się dopuścił oskarżony z uwagi na dobro prawne objęte ochroną, w które ten czyn godzi, działanie z niskich pobudek , więc chęci osiągnięcia korzyści majątkowej w sposób przestępczy, dotychczasową karalność za umyślne przestępstwa podobne. Nie ma w tej sprawie okoliczności wyłączających winę oskarżonego, gdyż jest on osobą pełnoletnią i w pełni poczytalną.

Okolicznością przemawiająca na korzyść oskarżonego jest jego młody wiek (ma status młodocianego) oraz fakt, iż pokrzywdzony w dniu zdarzenia nie powinien spożywać alkoholu w parku z osobami, których w zasadzie nie znal i nie powinien pokazywać , ze ma pieniądze przy sobie. Mając powyższe okoliczności na uwadze Sąd na podstawie art.280§1 kk wymierzył K. C. (2) karę 2 lat pozbawienia wolności, więc w dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

K. C. (1)

3

1

Oskarżony zgodnie z art. 415 kc ma obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem. W niniejszym przypadku szkodą pokrzywdzonego jest strata ukradzionej kwoty pieniędzy 120 złotych. Sąd zatem na podstawie art. 46§1 kk zasądził ww. kwotę od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. C. (1)

2

1

Na poczet orzeczonej kary należało zaliczyć okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie. Oskarżony był tymczasowo aresztowany.

K. C. (1)

4

1

Zatrzymane rzeczy stały się zbędne dla postępowania karnego. Butelki piwa należało zwrócić oskarżonemu, który miał je przy sobie w chwili zatrzymania. Płytę z nagraniem monitoringu pozostawiono w aktach sprawy z uwagi na to, że poza postępowaniem nie przedstawia wartości użytkowej ani materialnej.

K. C. (1)

5

1

Opłatę ustalono na podstawie § 2 pkt 1, § 4 pkt 1 i 3, § 17 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu ( Dz.U .2016.1714 z dnia 2016.10.18)

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6

W przypadku skazania podstawową zasadą jest poniesienie kosztów przez oskarżonego (art. 627 kpk). Sąd zasadził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 300 złotych opłaty zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23.06. 1973 roku o opłatach w sprawach karnych ( tj. Dz. U nr 49 z 1983 r. poz. 223 z późn. zm) oraz kwotę 726,89 złotych tytułu zwrotu wydatków. Na kwotę 726,89 złotych składają się wydatki poniesione przez Skarb Państwa (doręczenia 40 zł – ryczałt (za postępowanie przygotowawcze i sądowe), opłata za informację z rejestru karnego 30 zł, koszt pomocy prawnej udzielonej z urzędu 516,60 zł, sprowadzanie i przewóz oskarżonego 100,29 zł, przechowywanie zajętych przedmiotów 40 zł - ryczałt).

7.  Podpis