Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2278/19

POSTANOWIENIE

Dnia 24 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Kacprzak (spr.)

Sędziowie: SO Zofia Szcześniewicz

SO Bogdan Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Miasta Ł.

z udziałem K. K.

o orzeczenie przepadku pojazdu

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia
15 maja 2019 roku, sygn. akt XVIII Ns 197/19

postanawia:

oddalić apelację.