Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 2581/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Radosław Olewczyński

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2020 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa K. C.

przeciwko M. W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 25 września 2019 r. wydanego w sprawie I C 503/18 i uzupełnionego wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 20 listopada 2019 r. – w zakresie rozstrzygnięć zawartych w punktach 1 i 2 wyroku z dnia 25 września 2019 r.

uchyla zaskarżony wyrok w zakresie orzeczeń zawartych w punktach 1 i 2 wyroku z dnia 25 września 2019 r. i przekazuje sprawę w tej części do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Brzezinach, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.