Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt XIII Ga 1367/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódź, dnia 11 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Witold Ławnicki (spr.)

Sędziowie: Wiktor Matysiak

Mariola Szczepańska

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2020 r. w Łodzi

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 4 września 2020 r. sygn. akt V GC 209/19 – w zakresie pkt. 1, pkt 3 i pkt. 4b

I)  zmienia pkt. 1 na następujący: „1. oddala powództwo o zapłatę kwoty 1.268,40 zł (jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 40/100 złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 kwietnia 2018 roku do dnia zapłaty”,

II)  zmienia pkt. 3 i 4b w ten sposób, że:

A)  zasądzoną w pkt. 3 kwotę 32,85 zł (trzydzieści dwa 85/100 złotych) podwyższa do kwoty 1.615,13 zł (jeden tysiąc sześćset piętnaście 13/100 złotych),

B)  pobraną w pkt. 4 b kwotę 21 (dwadzieścia jeden złotych) nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Skierniewicach od powoda T. B.,

III ) zasądza od T. B. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 235 zł dwieście trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

sędzia SO Witold Ławnicki sędzia SO Wiktor Matysiak sędzia SO Mariola Szczepańska