Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 310/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9 listopada 2020r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Grzegorz Stupnicki

Protokolant: Gabriela Krakowiak

po rozpoznaniu na rozprawie 9 listopada 2020r.

s p r a w y S. D.

syna B. i K. zd. S.

ur. (...) w K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Katowicach - Katowice Zachód z 22 grudnia 2017r. w sprawie VIII K 657/13 za czyny z art. 54 § 2 k.k.s. w zw. z art. 55 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. i za czyny z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 55 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

2)  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 13 grudnia 2018r. w sprawie II K 944/18 za czyn z art. 178b k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

3)  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 5 lipca 2019r. w sprawie II K 594/19 za czyny z art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności; środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

4)  Sądu Rejonowego w Złotoryi z 24 lipca 2019r. w sprawie II K 324/19 za czyny z art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności na poczet, której zaliczono mu okres zatrzymania od godz. 20:30 19.12.2018r. do godz. 10:47 20.12.2018r.; środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

5)  Sądu Rejonowego w Szczecinku z 22 sierpnia 2019r. w sprawie II K 434/19 za czyn z 180a k.k. na karę 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat; nadto orzeczono 300 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

6)  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 18 września 2019r. w sprawie II K 706/19 za czyn z 178a § 4 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym; nadto orzeczono 10 000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

7)  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 9 maja 2019r. w sprawie II K 1578/18 za czyny z 180a k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. i art. 244 k.k. i art. 180a k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. na karę łączną roku pozbawienia wolności oraz łączny środek karny w postaci prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

8)  Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z 13 lutego 2020r. w sprawie II K 1309/19 za czyn z 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której zaliczono mu zatrzymanie od godz. 16:10 23.05.2019r. do godz. 20:59 24.05.2019r. oraz przepadek dowodów rzeczowych zarządzając ich zniszczenie;

Skazany nie rozpoczął wykonywania tej kary.

I.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 39 § 1 i 2 k.k.s. w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wymierzone skazanemu S. D. wyrokami opisanymi w pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 części wstępnej wyroku kary pozbawienia wolności i kary łączne pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu S. D. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres od godz. 20:30 19.12.2018r. do godz. 10:47 20.12.2018r.;

III.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wymierzone skazanemu S. D. wyrokami opisanymi w pkt 5 i 8 części wstępnej wyroku kary ograniczenia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 1 (jednego roku) ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

IV.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu S. D. na poczet orzeczonej kary łącznej ograniczenia wolności okres od godz. 16:10 23.05.2019r. do godz. 20:59 24.05.2019r.;

V.  na podstawie art. 569 § 1 k.p.k. w zw. z art. 86 § 1 k.k. w zw. z art. 90 § 2 k.k. w zw. z art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 81 ust. 1 ustawy z 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wymierzone skazanemu S. D. wyrokami opisanymi w pkt 3, 4, 5, 6, 7 części wstępnej wyroku środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych łączy i wymierza mu łączny środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

VI.  na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza skazanemu S. D. na poczet orzeczonego łącznego środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych okres od 13.07.2019r. do 9.11.2020r.

VII.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w sprawie wydania wyroku łącznego w zakresie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym opisanego w pkt 2 części wstępnej wyroku;

VIII.  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. pozostałe, nie podlegające łączeniu, orzeczenia zawarte w wyrokach opisanych w pkt 1-8 części wstępnej wyroku pozostawia do odrębnego wykonania;

IX.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia skazanego S. D. od zapłaty kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE WYROKU ŁĄCZNEGO

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 310/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3 - 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny.

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy.

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Katowicach - Katowice Zachód

22 grudnia 2017r.

VIII K 657/13

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

13 grudnia 2018r.

II K 944/18

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

5 lipca 2019r.

II K 594/19

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Złotoryi

24 lipca 2019r.

II K 324/19

1.1.5.

Sąd Rejonowy w Szczecinku

22 sierpnia 2019r.

II K 434/19

1.1.6.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

18 września 2019r.

II K 706/19

1.1.7.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

9 maja 2019r.

II K 1578/18

1.1.8.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

13 lutego 2020r.

II K 1309/19

1.2 Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.

skazania wyrokami, wyliczonymi w punkcie 1.1

odpisy wyroków; dane systemu NOE-SAD, dane o karalności informacja o pobytach w jednostkach penitencjarnych

k. 2, 27,41,43,47-55,58,62-68,69-70,77, 93,103,104,105;

k. 7-9,80-85, ;

k.31-36;

k.99.

1.2.2.

dotychczasowe zachowanie skazanego i jego postawa podczas odbywania kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

opinia z danymi o odbyciu kary dane wywiadu środowiskowego

k. 14-17;

k.99-101.

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.  Ocena Dowodów

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu
z pkt 1.2.1.

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

2.1.1

wyroki, dane o karalności, opinia o skazanym, dane z NOE - SAD

dokumenty pochodziły od uprawnionych podmiotów, przyjęły właściwą formę, ich rzetelności nie kwestionowano podczas procesu

2.1.2.

opinia o skazanym, wywiad środowiskowy

dokumenty pochodziły od uprawnionych podmiotów, przyjęły właściwą formę, ich rzetelności nie kwestionowano podczas procesu

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu
z pkt 1.2.1
albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

3.  PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu.

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Katowicach - Katowice Zachód, wyrok z 22 grudnia 2017r. w sprawie VIII K 657/13

kara łączna 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, wyrok z 13 grudnia 2018r. w sprawie II K 944/18

6 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, wyrok z 5 lipca 2019r. w sprawie II K 594/19

- rok pozbawienia wolności

- środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat

3.1.4.

Sąd Rejonowego w Złotoryi, wyrok z 24 lipca 2019r. w sprawie II K 324/19

- 6 miesięcy pozbawienia wolności

- środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat

3.1.5.

Sąd Rejonowy w Szczecinku, wyrok z 22 sierpnia 2019r. w sprawie II K 434/19

- 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym

- środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat

3.1.6.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, wyrok z 18 września 2019r. w sprawie II K 706/19

- 6 miesięcy pozbawienia wolności

- środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

3.1.7.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, wyrok z 9 maja 2019r. w sprawie II K 1578/18

- kara łączna roku pozbawienia wolności

- łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat

3.1.8.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, wyrok z 13 lutego 2020r. w sprawie II K 1309/19

8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej.

- kary pozbawienia wolności podlegające łączeniu (kary pozbawienia wolności i kary łączne pozbawienia wolności) nie zostały dotychczas wykonane, nadto nie zachodzi przesłanka negatywna z art. 85 § 3 k.k.

- kary ograniczenia wolności połączono gdyż wadliwie ustalono w wyroku, iż nie zostały dotychczas wykonane (błąd w ustaleniach faktycznych) pomimo, iż kara 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym – wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinku z 22 sierpnia 2019r. w sprawie II K 434/19 została wykonana w całości (k.123 akt sprawy). Tym samym w zakresie kar ograniczenia wolności zachodziły przesłanki z art. 572 k.p.k.

- środki karne tego samego rodzaju (zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych), toteż spełnione były przesłanki z art. 85 § 1 k.k. w zw. z art. 90 § 2 k.k.

Zgodnie z art.81 ust 1 ustawy z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38 (tj. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny) w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 24 czerwca 2020 roku. Zważywszy, iż podlegające łączeniu wszystkie kary i środki karne zostały prawomocnie wymierzone skazanemu przed 24 czerwca 2020 roku oczywiste było, iż do wymierzenia mu kary łącznej nie mają zastosowania przepisy art. 85 § 1 k.k. w brzemieniu obecnie obowiązującym.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej.

W zakresie kary łącznej pozbawienia wolności:

- brak tożsamości przedmiotowej czynów skazanego gdyż są to zarówno przestępstwa skarbowe jak i występki przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

- brak zbieżności czasowej czynów skazanego – czyny popełnione od 1 stycznia 2007 roku do 19 grudnia 2018 roku;

Zważywszy na te okoliczności wymierzając karę łączną 4 lat pozbawienia wolności Sąd zastosował regułę asperacji zbliżoną do absorpcji, gdyż mógł wymierzyć karę łączną w wymiarze od 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności (art. 86 § 1 i 4 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. w zw. z art. 39 § 1 i 2 k.k.s.).

W zakresie kary łącznej ograniczenia wolności:

- tożsamość przedmiotowa czynów skazanego gdyż są to występki przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i przeciwko zdrowiu powszechnemu;

- brak zbieżności czasowej czynów skazanego – czyny popełnione od 30 czerwca 2018 roku do 23 maja 2019 roku.

Zważywszy na te okoliczności wymierzając karę łączną roku ograniczenia wolności Sąd zastosował regułę asperacji zbliżoną do absorpcji, gdyż mógł wymierzyć karę łączną w wymiarze od 8 miesięcy ograniczenia wolności do roku i 3 miesięcy ograniczenia wolności (art. 86 § 1 i 3 k.k.).

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego.

- tożsamość przedmiotowa czynów skazanego gdyż są to czyny przeciwko wymiarowi sprawiedliwości i przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

Zważywszy na te okoliczności wymierzając łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio Sąd zastosował regułę absorpcji (art.86 § 1 k.k. w zw. z art. 88 k.k. w zw. z art. 90 § 2 k.k.).

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU łĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej.

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

pkt II części dyspozytywnej wyroku

na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okresy zaliczone na poczet kar jednostkowych podlegających łączeniu tj. od godz. 20:30 19.12.2018r. do godz. 10:47 20.12.2018r. – art. 577 k.p.k.

pkt IV części dyspozytywnej wyroku

na poczet orzeczonej kary łącznej ograniczenia wolności zaliczono skazanemu okresy zaliczone na poczet kar jednostkowych podlegających łączeniu tj. od godz. 16:10 23.05.2019r. do godz. 20:59 24.05.2019r. – art. 577 k.p.k.

pkt VI części dyspozytywnej wyroku

na poczet orzeczonego łącznego środka karnego zaliczono skazanemu okresy w których dotychczas wykonywano te środki karne tj. od 13.07.2019r. do 9.11.2020r. (data wyroku) – art. 577 k.p.k.

pkt VII części dyspozytywnej wyroku

środek kary (w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym) odmienny rodzajowo od środków karnych podlegających łączeniu (w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych) toteż umorzono postępowanie co do wyroku łącznego w zakresie tego środka (art. 572 k.p.k.).

pkt VIII części dyspozytywnej wyroku

nie podlegające łączeniu, orzeczenia zawarte w wyrokach opisanych w pkt 1-8 części wstępnej wyroku Sąd pozostawił do odrębnego wykonania – art. 576 § 1 k.p.k.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

pkt IX części dyspozytywnej wyroku

skazany nie uzyskuje dochodów i nie posiada majątku

7.  PODPIS