Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2634/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant: stażysta Klaudia Kępka

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku

E. K.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w Ł.

z udziałem zainteresowanej K. K.

o wysokość podstawy wymiaru składek

na skutek odwołania E. K.

od decyzji numer (...)-Ko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł.

z dnia 24 kwietnia 2019 roku znak (...) - (...)48

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od E. K. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Ł. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

M. R.