Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 395/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2020r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Magdalena Żarkowska

Protokolant: Klaudia Suszko

po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2020r.

na rozprawie w S.

sprawy A. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek opiekuńczy

na skutek odwołania A. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 15 czerwca 2020r. znak (...) - (...)

I.  oddala odwołanie,

II.  zasądza od A. M. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.