Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 577/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant p.o. staż. Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Izabeli Jach

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2020 r.

sprawy K. G. syna S. i I. z domu R.

urodzonego (...) w P.

oskarżonego o czyn z art. 157 § 2 kk w zw. z art.60§1 kpk w zw. z art.64§1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 4 sierpnia 2020 r. sygn. akt VII K 430/19

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że z opisu przypisanego oskarżonemu K. G. czynu eliminuje sformułowanie: „przy czym czynu tego dokonał w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za podobne przestępstwo umyślne”,a z podstawy prawnej skazania eliminuje przepis art. 64 § 1 kk;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Ł. P. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia oskarżonego od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.