Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 588/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc - Wroniszewska (spr.)

SędziowieSławomir Gosławski

Ireneusz Grodek

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Marcina Domaradzkiego

po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2020 r.

sprawy W. C., syna S. i K. z domu Ż., urodzonego (...) w T.

oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych K. K. (2) i małoletniej M. B.

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 10 sierpnia 2020 r. sygn. akt II K 729/18

1) zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- podwyższa wymiar kary orzeczonej w punkcie 1 do wysokości 1 (jeden) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

- uchyla rozstrzygnięcia zawarte w punktach 2 i 3,

- podwyższa środek karny orzeczony w punkcie 4 do wysokości 5 (pięciu) lat,

2) w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3) zasądza od oskarżonego W. C. na rzecz oskarżycieli posiłkowych K. K. (2) i małoletniej M. B. reprezentowanej przez matkę K. K. (2) kwoty po 840 (osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym,

4) zasądza od oskarżonego W. C. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty za obie instancję.