Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 375/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2020 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSA Rafał Kaniok

Sędziowie SA Ewa Gregajtys

SO del. Katarzyna Capałowska (spr.)

Protokolant: Tomasz Bilewski

przy udziale prokuratora Małgorzaty Jaszczuk

po rozpoznaniu 20 listopada 2020 r.

sprawy R. P. B.,

syna Z. i M., urodzonego w (...) roku w Ż.,

oskarżonego z art. z art.258§2 kk, art.56 ust 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. w zw. z art.4§1 kk w zw. z art.65§1 kk, art.263§2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego,

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 5 czerwca 2019 r. sygn. akt VIII K 103/18

1.  Wyrok w zaskarżonej części utrzymuje w mocy,

2.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1800 ( tysiąc osiemset ) złotych tytułem opłaty za drugą instancję oraz obciąża oskarżonego pozostałymi kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 375/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2019 r. sygn. akt VIII K 103/18

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

R. B.

Prowadzenie ustabilizowanego trybu życia, dobrej

postawy i warunków osobistych, konieczności sprawowania opieki nad dziadkiem, w czasie orzekania w postępowaniu odwoławczym.

Dowody z dokumentów:

1. Umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 01 lipca 2019 r.,

2. Certyfikatu nr O./2019 ukończenia kursu masażu głębokich tkanek miękkich z dnia 30 czerwca 2019 r.,

3. Certyfikatu nr (...) ukończenia kursu klawipresury w ortopedii i neurologii z dnia 14 lipca 2019 r.,

4. Umowy zlecenia nr (...) z dnia 18 czerwca 2019 r.,

5. Rachunku nr (...) do umowy zlecenia z dnia 06 lipca 2019 r.,

6. Oświadczenia B. B. z dnia 12 sierpnia 2019 r

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1. Umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 01 lipca 2019 r.,

2. Certyfikatu nr O./2019 ukończenia kursu masażu głębokich tkanek miękkich z dnia 30 czerwca 2019 r.,

3. Certyfikatu nr (...) ukończenia kursu klawipresury w ortopedii i neurologii z dnia 14 lipca 2019 r.,

4. Umowy zlecenia nr (...) z dnia 18 czerwca 2019 r.,

5. Rachunku nr (...) do umowy zlecenia z dnia 06 lipca 2019 r.,

6. Oświadczenia B. B. z dnia 12 sierpnia 2019 r

Przedstawione dokumenty są dowodami bezwpływowymi, odnoszącymi się do postawy oskarżonego w czasie wyrokowania przez Sąd odwoławczy.

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1.  Rażącej niewspółmierności orzeczonej kary wobec R.

P. B. w stosunku do stopnia winy oskarżonego oraz społecznej szkodliwości zarzucanych mu czynów polegającą na wymierzeniu mu kary jednostkowych:

a)  za czyn z pkt I aktu oskarżenia - 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

b)  za czyn z pkt II aktu oskarżenia karę - 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 1 i 3 kk w brzmieniu obowiązującym sprzed dnia 08 czerwca 2010 roku w zw. z art. 4§1 kk orzeczeniu grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając stawkę dzienną na kwotę 50 (pięćdziesięciu) zł,

c)  za czyn z pkt III aktu oskarżenia - 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

a następnie wymierzenie przy zastosowaniu zasady asperacji kary 2 (dwóch) lat bezwzględnego pozbawienia wolności, podczas gdy brak uprzedniej karalności sprawcy, zachowanie po popełnieniu przypisanych mu czynów oraz względy indywidualno-prewencyjne wskazują na konieczność obniżenia wymiaru kar jednostkowych orzeczonych za poszczególne czyny, a zarazem także kary łącznej, która w należyty sposób spełni cel społecznego oddziaływania oraz zadania represyjno-wychowawcze wobec oskarżonego, względnie na warunkowym zawieszeniu wymierzonej kary łącznej.

2. rażącą niewspółmierność kary polegającą na wymierzeniu oskarżonemu kary jednostkowych, a następnie kary łącznej, nadmiernie surowych i niedocenienie wymowy i znaczenia ustalonych w tej sprawie okoliczności łagodzących, takich jak: młody wiek oskarżonego w dacie popełnienia czynu i nieukształtowana ostatecznie psychika, trudne dzieciństwo mające wpływ na przyjmowane w młodości postawy, próba samobójcza w wieku 11 lat, przebywanie w domach dziecka, posiadanie wyższego wykształcenia i dobrze płatnej pracy, zauważalna pozytywna zmiana w zachowaniu oskarżonego, całkowite zerwanie ze światem przestępczym, prowadzenie przez ostatnie 14 (czternaście) lat ustabilizowanego trybu życia z poszanowaniem obowiązującego porządku prawnego, podjęcie dalszego kształcenia i stałej pracy zarobkowej — także po opuszczeniu aresztu w 2019 r., stosunkowo krótki okres uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmowanie marginalnej pozycji w tej że grupie, co ostatecznie doprowadziło do skazania R. B. na karę nieodpowiadającej jej celom i nieuwzględniającej ustawowych dyrektyw wymiaru kary nakazujących zwracanie szczególnej uwagi na okoliczności czynu, sposób działania sprawcy i jego osobowość, co w konsekwencji spowodowało wymierzenie mu kary nieuwzględniającej niskiego stopnia zawinienia sprawcy.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty zawarte w apelacji obrońcy nie są zasadne. Sąd pierwszej instancji w prawidłowy sposób rozważył okoliczności przywoływane przez obrońcę a mające znaczenie dla wymiaru zarówno kar jednostkowych pozbawienia wolności i grzywny jak i kary łącznej. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy zaznaczył, iż brał pod uwagę, że oskarżony był osobą bardzo młodą, (urodził się w (...) roku) w okresie popełniania zarzucanych mu czynów. Fakt, że w środowisku osób popełniających czyny karane, pozycja oskarżonego nie była znacząca, a sam okres jego działalności przestępczej został wskazany na listopad 2004 roku do kwietnia 2005 roku - więc okres relatywnie krótki. Również Sady obu instancji dostrzegły przedział czasu od okresu obejmującego zarzuty wskazane w akcie oskarżenia a datę wyrokowania. Jednakże zauważyć należy, że długi okres postępowania przeciwko R. B. pozostawało zawieszone, albowiem oskarżony przebywał poza granicami Polski. Na korzyść oskarżonego również zarówno Sąd I jak i II instancji wziął pod uwagę, że po popełnieniu zarzuconych czynów oskarżony przez wiele lat nie wszedł w żaden konflikt z prawem, że prowadził ustabilizowany tryb życia, pracował, uczył się. W apelacji obrońcy zatem nie przedstawiono nowych argumentów, które nie zostałyby rozważone przez Sąd Okręgowy. Na podstawie takich ustaleń Sąd pierwszej instancji wywiódł zasadny wniosek – stwierdzając, że z tych przyczyn możliwe było wymierzenie oskarżonemu kary w dolnych granicach ustawowego zagrożenia. Jednakże z uwagi na dużą społeczną szkodliwość czynów zarzucanych oskarżonemu, tj. działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej , udział w obrocie środkami odurzającymi w znacznej ilości w postaci 2 kilogramów marihuany i osiągnięcie z tego czynu korzyści majątkowej, posiadanie broni palnej, nie jest zasadnym aby kary jednostkowe i karę łączną uznać za rażąco niewspółmierne do wagi popełnionych przez oskarżonego czynów.

Wniosek

1. O zmianę zaskarżonego wyroku w części dotyczącej orzeczenia o karze wobec oskarżonego R. B. poprzez wymierzenie mu:

a) za czyn opisany w pkt I aktu oskarżenia - kary 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

b) za czyn opisany w pkt II aktu oskarżenia – kary 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

c) za czyn opisany w pkt III aktu oskarżenia - kary 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki w kwocie 50 złotych,

d) na mocy art. 85 k.k. i art. 86§1 k.k. w brzmieniu obowiązującym sprzed dnia 08 czerwca 2010 roku w zw. z art. 4§1 kk, orzeczenie wobec oskarżonego R. B. kary łącznej pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

2. Ewentualnie w razie nieuwzględnienia wniosku zawartego w pkt III ppkt 1 powyżej wnoszę o: warunkowe zawieszenie oskarżonemu wymierzonej już kary pozbawienia wolności w wymiarze kary łącznej 2 lat pozbawienia wolności na okres próby 3 lat oraz zaliczenie mu na poczet kary rzeczywistego okresu pozbawienia wolności, z przyczyn szczegółowo wskazanych w pkt II powyżej (zarzuty) oraz w uzasadnieniu niniejszej apelacji.

3. Ewentualnie w razie nieuwzględnienia wniosku zawartego w pkt III ppkt 1 powyżej wnoszę o: rozwiązanie kary łącznej wymierzonej oskarżonemu za czyny opisane w pkt I, II, III aktu oskarżenia i na mocy art. 85 k.k. i art. 86§1 k.k. w brzmieniu obowiązującym sprzed dnia 08 czerwca 2010 roku w zw. z art. 4§1 kk i orzeczenie wobec oskarżonego R. B. kary łącznej pozbawienia wolności z zastosowaniem zasady pełnej absorbcji.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z uwagi na fakt, iż zarzuty przedstawione w apelacji obrońcy okazały się nie zasadne – w konsekwencji i również wnioski środka odwoławczego nie zostały uwzględnione.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok skazujący oskarżonego R. B. i wymierzone kary tym orzeczeniem.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Powody utrzymania wyroku w mocy są tożsame z argumentacją, dla której stwierdzono niezasadność zarzutów apelacyjnych.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Na podstawie art. 636 § 1 kpk Sąd obciążył kosztami postępowania odwoławczego oskarżonego jako osobę zdolna do wykonywania prac zarobkowej i poniesienia tychże kosztów.

7.  PODPIS

Katarzyna Capałowska Rafał Kaniok Ewa Gregajtys

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie o karze

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

Uchylenie ( wniosek alternatywny)

zmiana