Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 116/20

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Roman Chorab

Protokolant Joanna Gaweł - Wojciechowska

bez udziału Prokuratora

po rozpoznaniu w dniu 16.11.2020 r. i 27.11.2020 r.

sprawy M. T.

ur. (...) w L.

syna J. i B. z d. Z.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 04.06.2019 r. sygnatura akt II K 70/19 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 178 b popełniony, w dniu 12.09.2018 r,

2.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 06.06.2019 r. sygnatura akt II K 120/19 na karę 1 roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 254a kk popełniony, w dniu 01.12.2018 r.,

3.  Łącznym Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 14.06.2019 r. sygnatura akt II K 43/19 na karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, za czyn z art. 291 § 1 kk popełniony z 08 na 09.02.2015 r., za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony z 18 na 19.02.2015 r., i czyn z art. 278 § 1 kk popełniony z 25 na 26.05.2015 r. ,

4.  Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 09.09.2019 r. sygnatura akt II K 150/19 na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 178 a § 1 kk i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 25.01.2019 r.,

5.  Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim z dnia 02.10.2019 r. sygnatura akt II K 118/19 na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności za czyn z art. 178 b kk oraz czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 157 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk, popełniony w dniu 01.12.2018 r.

I.  na podstawie art. 568a § 1 pkt 2 kpk, art. 85 § 1 i 2 kk i art. 86 § 1 kk łączy skazanemu M. T. wyroki opisane w pkt. od 1 do 5 części wstępnej wyroku w zakresie kar pozbawienia wolności i wymierza mu karę łączną 3 (trzech) lat i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 63§ 1 kk na poczet orzeczonej skazanemu M. T. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza okres dotychczas odbytej kary;

III.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego M. T. od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

IV.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. K. kwotę 120 złotych tytułem obrony z urzędu skazanego M. T. oraz dalszą kwotę 27,60 złotych tytułem podatku VAT.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 116/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych
konsekwencjach prawnych, można wypełnić część 3–8 formularza

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo
wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.

Sąd Rejonowy w Lubaniu

4 czerwca 2019 roku

II K 70/19

2.

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

6 czerwca 2019 roku

II K 120/19

3.

4.

5.

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Sąd Rejonowy w Lubaniu

Sąd Rejonowy w Lwówku Śl.

14 czerwca 2019 roku

9 września 2019 r.

2 października 2019 r.

II K 43/19

II K 150/19

II K 118/19

1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Uprzednia karalność M. T.

Karta karna

29-31

Zachowanie skazanego w trakcie pobytu w jednostce penitencjarnej

Opinia o skazanym

42-43

Wykonanie wymierzonych kar

Informacja o pobytach i orzeczeniach

44-46

Kara orzeczona wobec skazanego M. T. w sprawie sygn. akt II K 70/19

Wyrok SR w Lubaniu z dnia 04.06.2019 r. w sprawie sygn. akt II K 561/19

akta sprawy Sądu Rejonowego w Lubaniu sygn. akt II K 70/19

Kara orzeczona wobec skazanego M. T. w sprawie sygn. akt II K 120/19

Wyrok SR w Lwówku Śl. z dnia 06.06. 2019 r. w sprawie sygn. akt II K 120/19

51 a

6.

7.

8.

Kara orzeczona wobec skazanego M. T. w sprawie sygn. akt II K 43/19

Kara orzeczona wobec skazanego M. T. w sprawie sygn. akt II K 150/19

Kara orzeczona wobec skazanego M. T. w sprawie sygn. akt II K 118/19

Wyrok SR w Lubaniu z dnia 14.06.2019 roku w sprawie sygn. akt II K 43/19

Wyrok SR w Lubaniu z dnia 09.09.2019 roku w sprawie sygn. akt II K 150/19.

Wyrok SR w Lwówku Śl. z dnia 02.10.2019 roku w sprawie sygn. akt II K 118/19

akta sprawy Sądu Rejonowego w Lubaniu sygn. akt II K 43/19.

akta sprawy Sądu Rejonowego w Lubaniu sygn. akt II K 150/19

21

1.2.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

--------

-------------------------------------------------------------------

-------------------

-------------------

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu
z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Karta karna

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w informacji o pobytach i orzeczeniach dot. skazanego.

Opinie o skazanym

Dowód nie budził wątpliwości Sądu, żadna ze stron postępowania nie kwestionowała tego dowodu.

Informacja o pobytach i orzeczeniach

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, treść dowodu pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej, oraz opinii o skazanym M. T..

Wyrok SR w Lubaniu z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 70/19

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej.

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 120/19

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej.

6.

7.

8.

Wyrok SR w Lubaniu z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 43/19

Wyrok SR w Lubaniu z dnia 9 września 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 150/19

Wyrok SR w Lwówku Śląskim z dnia 2 października 2019 roku w sprawie sygn. akt II K 118/19

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej.

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej.

Dowód nie był kwestionowany przez samego skazanego, nie budził wątpliwości Sądu, pokrywa się z informacjami zawartymi w karcie karnej.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla
ustalenia faktów)

Lp. faktu
z pkt 1.2.1
albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----------

-------------------

--------------------------------------------------------------------------

3. PODSTAWA KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo
wyrok łączny, data wydania
wyroku albo wyroku łącznego
i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

1.

Sądu Lubaniu wydany w dniu 4 czerwca 2019 roku sygn. akt II K 70/19

Kara 6-ciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 178 b kk. popełnione w dniu 18.09.2018 r.

2.

Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim wydany w dniu 6 czerwca 2019 roku sygn. akt II K 120/19

Kara 1-go roku pozbawienia wolności za przestępstwo z art.254a kk. popełnione w dniu 01.12.2018 r

3.

4.

5.

Łącznym Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia 14 czerwca 2019 roku , sygn. akt II K 43/19

Sądu Rejonowego w Lubaniu z dnia września 2019 roku , sygn. akt II K 150/19

Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. z dnia 2 października 2019 roku , sygn. akt II K 118/19

Kara łączna 1 –nego roku i 10-ciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 291 § 1 k.k., popełnione z 08 na 09.2015 r. i przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. popełnione z 25 na 26.05.2015 r.

Kara 7-miu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. i art. 244 kk. w zw. z art. 11 § 2 k.k. , popełnione w dniu 25.01.2019 r.

Kara łączna 1-nego roku pozbawienia wolności za przestępstwa z art. 178 b i art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. , popełnione w dniu 10.12.2018 r.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Podstawa prawna wydania wyroku łącznego ( art. 568a § 1 pkt. 2 kpk. i art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 kk.)

M. T. został skazany wyrokami opisany w pkt. 1, 2 , 3 , 4 i 5 części wstępnej wyroku wyrokami na kary tego samego rodzaju ( pozbawienia wolności ), a wszystkie przestępstwa za które został skazany zostały popełnione przed dniem 04.06.2019 r. ( data wydania pierwszego wyroku wchodzącego w skład wyroku łącznego ), wobec czego sąd wymierza wobec niego karę łączną.

4. WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd na podstawie art. 86 § 1 k.k. wymierzając karę łączną trzech i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności uwzględnił:

1.  Wysokość wymierzonych kar w wyrokach jednostkowych;

- wyrok łączny S.R. w L. to kara 1–ego roku i 10–ciu miesięcy pozbawienia wolności powstały z połączenia dwóch jednostkowych kar ( jedną była karą łączną ) w wymiarze: każda po 1-jednym roku pozbawienia wolności i kary 1-ego rok kary ograniczenia wolności za przestępstwa: paserstwa z art. 291 § 1 k.k. kradzieży z art. 279 § 1 k.k. i kradzieży z art. 278 § 1 k.k. oraz z art. 62 ust. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – akta sprawy S.R. w L. sygn. akt II K 43/19, a zatem kara łączna już została „pomniejszona” o osiem miesięcy pozbawienia wolności; kolejne kary to 6 miesięcy pozbawienia wolności w sprawie o sygn. akt II K 70/19 za czyn z art. 178b, kara jednego roku pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 254a kk. w sprawie o sygn. akt II K 120/19 , kara 7 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 178a§ 1 kk. i art. 244 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w sprawie o sygn. akt II K 150/19 i kara łączna jednego roku pozbawienia wolności za czyn z art. 178b kk. i czyn z art. 177 § 1 kk. w zw. z art. 157 § 1 kk. w zw. z art. 11 § 2 kk. w sprawie o sygn. akt II K 118/19.

2.  Rodzaj popełnianych przestępstw – wszystkie przestępstwa były popełnione przeciwko innym dobrom prawnie chronionym , gdyż były to przestępstwo przeciwko mieniu tj. z art. 279 § 1 k.k. , z art. 278 § 1 kk. z art. 254a kk. , przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym – art. 178b kk. , 178 a § 1 k.k. , art. 177 § 1 k.k. , przeciwko zdrowiu i życiu z art. 157 § 1 k.k. i przeciwko wymiarowi sprawiedliwości z art. 244 kk., a także przestępstwo przeciwko narkomanii – art. 62 ust. 1ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

3.  Stosunkowo długi okres czasu w jakim popełnione zostały wszystkie przestępstwa objęte wyżej wskazanymi wyrokami jednostkowymi – ponad trzy lata –niemalże cztery – luty 2015r. do grudzień 2018 r.

4.  Umiarkowana opinia jednostki penitencjarnej o skazanym M. T.

Zdaniem , zatem Sądu orzeczona wobec skazanego M. T. kara łączna pozbawienia wolności odpowiada dyrektywom zawartym w art. 53 k.k. i zważywszy na powyższe kara ta nie mogła być niższa niż trzy lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności , skoro najwyższa to -suma kar jednostkowych , która w tym wypadku wynosiła 4 lata i 11 miesięcy pozbawienia wolności , a najniższa to oczywiście jeden rok i 10 miesięcy pozbawienia wolności. Mając na uwadze powyższe w ocenie Sądu „pomniejszenie” kary wymierzonej na zasadzie kumulacji o okres jednego roku i trzech miesięcy będzie właściwe.

Nadto kara w tym wymiarze w ocenie Sądu , spełni wobec skazanego M. T. cele z zakresu prewencji indywidualnej i kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Orzeczona kara łączna stanowić będzie dla skazanego dolegliwość odpowiednią do stopnia zawinienia i stopnia szkodliwości społecznej popełnionych czynów.

5. WYMIAR ŚRODKA KARNEGO

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU ŁĄCZNYM

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania,
zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

Z uwagi na fakt , że skazany M. T. część kar już odbył należało ten okres zaliczyć mu na poczet orzeczonej kary łącznej.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Z uwagi na sytuację materialną skazanego, stosunkowo długi okres czasu do odbycia kary pozbawienia wolności, w niniejszej sprawie istnieją podstawy do zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych.

Podstawą zasądzenia od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. K. kwoty 120 złotych tytułem obrony z urzędu skazanego M. T. i dalszej kwoty 27.60 tytułem podatku VAT były przepisy § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 03.10.2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu ( Dz.U. z 2019 r. poz. 18 ).

8. PODPIS