Pełny tekst orzeczenia

0.0.0.0.0.1 sygn. akt II K 50/20

0.0.0.0.0.1.3WYROK ŁĄCZNY

0.0.0.0.0.1.3.1W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ

0.0.0.0.0.1.3.2POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu – II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący

-

sędzia Jacek Klęk

Protokolant

-

staż. Magdalena Tomczyk

w obecności prokuratora Jolanty Szkilnik, po rozpoznaniu w dniu 28 XII 2020 r. sprawy Ł. K. (1) , urodzonego (...) w (...), syna (...) i (...) z domu (...),

skazanego prawomocnymi wyrokami:

A.  Wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie II K 308/19, którym orzeczono karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia oraz łączny środek karny 15 (piętnastu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w miejsce jednostkowych kar i środków wymierzonych:

a)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 19 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie II K 453/18 za czyn z art. 178a§1 k.k. popełniony 22 kwietnia 2018 r.

-

300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wartości stawki dziennej na 10 (dziesięć) złotych

-

4 (czterech) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 21 marca 2019 r. wydanym w sprawie II K 519/18 za czyn z art. 178a§1 k.k. popełniony 09 czerwca 2018 r.

-

roku pozbawienia wolności

-

5 (pięciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

c)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 02 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie II K 66/19 za czyn z art. 244 k.k. popełniony 03 kwietnia 2019 r.

-

5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności

-

2 (dwóch) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

d)  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 11 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie V K 444/19 za czyn z art. 244 k.k. popełniony 28 października 2018 r.

-

roku i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie,

-

3 (trzech) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

e)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 11 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie II K 122/19 za:

-

czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony 13 września 2018 r.

-

9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony 13 września 2018 r.

-

9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

czyn z art. 178a§1 k.k. i art. 244 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełniony 13 września 2018 r.

-

roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

-

5 (pięciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

przy czym w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności wymierzono skazanemu karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

B.  Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 05 lutego 2020 r. w sprawie II K 421/19:

a)  za przestępstwo z art. 178a§4 k.k., popełnione 15 kwietnia 2019 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

b)  za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione 17 kwietnia 2019 r. na karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat;

c)  za przestępstwo z art. 244 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., popełnione 17 kwietnia 2019 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 (dwóch) lat,

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności i środków karnych w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczono karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

C.  Sądu Okręgowego w Sieradzu z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie II K 43/19:

a)  za czyn z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. popełniony nocą z 15 na 16 czerwca 2010 r. na karę roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

b)  za czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485) w brzmieniu obowiązującym do 2 lutego 2012 r. w zw. z art. 12 k.k., art. 64§1 k.k. i art. 4 k.k. popełniony od lutego do kwietnia 2010 r. na karę roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

c)  za czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485) w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. w zw. z art. 12 k.k., art. 64§1 k.k. i art. 4 k.k. popełniony od kwietnia do czerwca 2010 r. na karę roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym w miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności orzeczono karę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego:

1.  Na podstawie art. 85§1 i 2 i art. 86§1 i 4 ustawy z 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 23 czerwca 2020 r. w zw. z art. 81 ust. 1 ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz. U. poz. 1086 ze zm.) łączy kary łączne pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach opisanych w punktach A, B oraz C i wymierza Ł. K. (1) karę łączną 6 (sześciu) lat i 11 (jedenastu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  Na podstawie art. 85§1 i 2 i art. 88 w zw. z art. 90§2 ustawy z 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 23 czerwca 2020 r. w zw. z art. 81 ust. 1 ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz. U. poz. 1086 ze zm.) łączy środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone w wyrokach opisanych w punktach A oraz B i wymierza skazanemu łączny środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

3.  Na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1. kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu:

a)  okres wykonywanej kary pozbawienia wolności od 9 marca 2020 r. godz. 08:15 w sprawie II K 421/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

b)  okres wykonanej w części kary pozbawienia wolności od dnia 17 sierpnia 2019 r. godz. 08:15 do dnia 09 marca 2020 r. godz. 08:15 w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

c)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania w dniu 09 czerwca 2018 r. od godz. 13:30 do godz. 17:35 w sprawie II K 519/18 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

d)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania od 13 września 2018 r. godz. 18:45 do dnia 14 września 2018 r. godz. 13:20 w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

4.  Wyroki opisane w punktach A-C w zakresie kar pozbawienia wolności oraz w pkt. A-B w zakresie środków karnych w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych uznaje za pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, zaś w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

5.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. D. 442,80 (czterysta czterdzieści dwa i 80/100) złote tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu;

6.  Zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu Skarbowi Państwa wydatków w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 50/20

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli - łączny

14.11.2019

II K 308/19

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli

05.02.2020

II K 421/19

1.1.3.

Sąd Okręgowy w Sieradzu

25.04.2019

II K 43/19

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Orzeczenie wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie II K 308/19 kary łącznej 3 (trzech) lat pozbawienia oraz łącznego środka karnego 15 (piętnastu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Wyrok uprawomocnił się 12 lutego 2020 r.

Rozpoczęcie wykonania kary łącznej 3 lat pozbawienia ustalono na 03 stycznia 2021 r., przy czym na poczet jej wykonania zaliczono okresy:

-

wykonanej w części kary pozbawienia wolności w sprawie II K 122/19 od dnia 17 sierpnia 2019 r. godz. 08:15,

-

zatrzymania w sprawie II K 519/18 w dniu 09 czerwca 2018r. od godz. 13:30 do godz. 17:35

-

zatrzymania w sprawie II K 122/19 od dnia 13 września 2018 r. godz. 18:45 do dnia 14 września 2018 r. godz. 13:20.

Odpis wyroku w sprawie II K 308/19

8-9, 131-132

Karta karna

36-41

Inf. ZK o aktualnie wykonywanych karach

15

Obliczenia kar

16-19

Wyrokiem II K 308/19 połączono kary jednostkowe orzeczone:

a)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 19 grudnia 2018 r. wydanym w sprawie II K 453/18 za czyn z art. 178a§1 k.k. popełniony 22 kwietnia 2018 r.

-

300 (trzystu) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wartości stawki dziennej na 10 (dziesięć) złotych

-

4 (czterech) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

Odpis wyroku

137-138

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 21 marca 2019 r. wydanym w sprawie II K 519/18 za czyn z art. 178a§1 k.k. popełniony 09 czerwca 2018 r.

-

roku pozbawienia wolności

-

5 (pięciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym;

Odpis wyroku

136

c)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 02 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie II K 66/19 za czyn z art. 244 k.k. popełniony 03 stycznia 2019 r.

-

5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności

-

2 (dwóch) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

Odpis wyroku

135

d)  wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 11 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie V K 444/19 za czyn z art. 244 k.k. popełniony 28 października 2018 r.

-

roku i 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin miesięcznie,

-

3 (trzech) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

Odpis wyroku

44 zał. akt II K 308/19

e)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 11 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie II K 122/19 za:

-

czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony 13 września 2018 r.

-

9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii popełniony 13 września 2018 r.

-

9 (dziewięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

czyn z art. 178a§1 k.k. i art. 244 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. popełniony 13 września 2018 r.

-

roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności,

-

5 (pięciu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych,

przy czym w miejsce kar jednostkowych pozbawienia wolności wymierzono skazanemu

karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności.

Odpis wyroku

133

1.2.1.2.

Orzeczenie przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli wyrokiem z 05 lutego 2020 r. w sprawie II K 421/19 kary łącznej 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz łącznego środka dożywotniego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Karę łączną i środek łączny orzeczono w miejsce jednostkowych:

a)  za przestępstwo z art. 178a§4 k.k., popełnione 15 kwietnia 2019 r.:

-

kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności

-

środka karnego dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

b)  za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione 17 kwietnia 2019 r.:

-

kary 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności

-

środka karnego 2 (dwóch) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych;

c)  za przestępstwo z art. 244 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11§2 k.k., popełnione 17 sierpnia 2019 r.

-

kary 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

środka karnego 2 (dwóch) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Przedmiotowy wyrok uprawomocnił się 12 marca 2020 r. Orzeczoną karę łączną skazany wykonuje od 9 marca 2020 r. godz. 8:15.

Odpis wyroku

10-11

1.2.1.3.

Prawomocne skazanie Ł. K. (1) przez Sąd Okręgowy w Sieradzu w sprawie II K 43/19 kartę łączną 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną w miejsce kar jednostkowych wymierzonych za:

a)  czyn z art. 279§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zw. z art. 4§1 k.k. popełniony nocą z 15 na 16 czerwca 2010 r. – 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

b)  czyn z art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485) w brzmieniu obowiązującym do 2 lutego 2012 r. w zw. z art. 12 k.k., art. 64§1 k.k. i art. 4 k.k. popełniony od lutego do kwietnia 2010 r. – 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności,

c)  czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485) w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. w zw. z art. 12 k.k., art. 64§1 k.k. i art. 4 k.k. popełniony od kwietnia do czerwca 2010 r. na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Początek kary pozbawienia wolności ustalono na 10 czerwca 2023 r.

Odpis wyroku

111-118

1.2.1.4.

Ł. K. (1) ma 35 lat, jest bezdzietnym kawalerem, pozostaje w nieformalny związku, posiada wykształcenie podstawowe. Przed osadzeniem utrzymywał się z prac dorywczych. W miejscu zamieszkania miał dobrą opinię. Deklaruje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. W toku wykonywania kary pozbawienia wolności skazany prezentuje postawę regulaminową (zachowanie poprawne), co skutkowało czterema nagrodami. Nie był karany dyscyplinarnie. Nie deklaruje przynależności do struktur podkultury przestępczej. W sytuacjach trudnych dla siebie reaguje wulgarnie prezentując postawę arogancką.

Opinia o skazanym

97-98

W okresie wykonywania kary ukończył kursy kompetencji ogólnych w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi oraz w zakresie aktywizacji zawodowej.

zaświadczenia

158-163

Pomijając orzeczenia wyszczególnione w sekcji 1.1 skazany był wielokrotnie karany:

a)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 23 czerwca 2003 r. w sprawie II K 696/02 za popełniony 20 listopada 2002 r. czyn z art. 280§1 k.k. na karę 100 stawek dziennych grzywny oraz 2 lat pozbawienia wolności wykonaną w ramach kary łącznej 07.11.2011 r.

Odpis wyroku łącznego

143-144

b)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 16 grudnia 2003 r. w sprawie VI K 396/03 za czyny:

z art. 245 k.k., popełniony 10 listopada 2002 r., na karę 8 m-cy pozbawienia wolności,

z art. 278§1 k.k., popełniony 10 listopada 2002 r., na karę 10 m-cy pozbawienia wolności

przy czym w miejsce kar jednostkowych orzeczono karę łączną roku pozbawienia wolności wykonaną w ramach kary łącznej w okresie od 20.11.2002 r. do 04.03.2003 r., od 14.03.2003 r. do 15.04.2003 r., od 28.10.2007 r. do 28.10.2009 r. oraz od 22.09.2011 r. do 07.11.2011 r.

Odpis wyroku

15, 16 zał. akt II K 308/19

odpis postanowienia

17 zał. akt II K 308/19

d)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 11 maja 2004 r. w sprawie II K 54/04 za:

popełnione w okresie od 03 września do 13 października 2003 r. w warunkach art. 91§1 k.k. cztery czyny z art. 279§1 k.k. na karę 2 lat i 4 m-cy pozbawienia wolności,

popełniony 28 sierpnia 2003 r. czyn z art. 48 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 6 m-cy pozbawienia wolności

popełniony 16 października 2003 r. czyn z art. 242§1 k.k. na karę 6 m-cy pozbawienia wolności,

przy czym w miejsce kar jednostkowych orzeczono karę łączną 3 lat pozbawienia wolności wykonaną w ramach kary łącznej 07.11.2011;

Odpis wyroku

13-14 zał. akt II K 308/19

e)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z 21 lutego 2006 r. w sprawie II K 369/05 za popełniony 26 sierpnia 2005 r. czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) w zw. z art. 64§1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, którą wykonywał w okresie od 28.10.2006 r. do 28.10.2007 r.

Odpis wyroku

17 zał. akt II K 308/19

f)  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 26 czerwca 2007 r. w sprawie II K 64/07, którym orzeczono karę łączną w miejsce kar jednostkowych opisanych w pkt. a i b niniejszej sekcji;

Odpis wyroku

17 zał. akt II K 308/19

g)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 16 listopada 2010 r. w sprawie II K 671/10 za popełniony w maju 2010 r. czyn z art. 291§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. na karę 6 m-cy pozbawienia wolności, którą wykonał w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym z 10 listopada 2011 r. w sprawie II K 963/11 w okresie od 28.06.2010 r. do 29.06.2010 r. oraz od 07.11.2011 r. do 06.07.2013 r.,

Odpis wyroku

146

h)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z 08 kwietnia 2011 r. w sprawie II K 1005/10 za czyny z:

art. 279§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. popełniony 28 czerwca 2010 r. na karę roku i 4 m-cy pozbawienia wolności oraz 50 stawek dziennych grzywny (po 10 zł),

art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) popełniony 28 czerwca 2010 r. w zw. z art. 64§1 k.k. na karę 8 m-cy pozbawienia wolności,

przy czym orzeczona w miejsce kar jednostkowych kara łączna roku i 6 m-cy pozbawienia wolności wykonał w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym z 10 listopada 2011 r. w sprawie II K 963/11 w okresie od 28.06.2010 r. do 29.06.2010 r. oraz od 07.11.2011 r. do 06.07.2013 r.;

Odpis wyroku

154-155

i)  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Sieradzu z 10 listopada 2011 r. w sprawie II K 963/11, którym orzeczono karę łączną w miejsce kar jednostkowych opisanych w pkt. f i g;

j)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie II K 194/12 za popełniony 02 marca 2011 r. czyn z art. 270§1 k.k. i art. 286§1 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 64§1 k.k. na karę 10 m-cy pozbawienia wolności wykonaną 06 maja 2014 r.

odpis wyroku

18 zał. akt II K 308/19

k)  wyrokiem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 3 marca 2015 r. w sprawie II K 605/14 za popełniony 7 września 2014 r. czyn z art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 5 m-cy pozbawienia wolności wykonaną 17 grudnia 2015 r.

odpis wyroku

19 zał. akt II K 308/19

1.2.1.5.

Skazany obecny pobyt w zakładzie karnym rozpoczął 17 sierpnia 2019 r. o godz. 8:15. Z tą chwilą rozpoczął wykonywanie kary orzeczonej w sprawie II K 122/19. W ramach przedmiotowego pobytu skazanemu wprowadzono do wykonywania także kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli w sprawach II K 519/18, II K 66/19, II K 421/19

Inf. o pobytach i orzeczeniach

22

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Sąd oparł rozstrzygnięcie na dokumentach w postaci odpisów prawomocnych przeczeń, opinii o skazanym, informacji o wykonywanych przez niego karach jak i przedstawionych przez skazanego zaświadczeniach, których rzetelność nie budziła zastrzeżeń - a wiarygodności byłą kwestionowana przez strony.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygn. akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 14 listopada 2019 r. w sprawie II K 308/19

-

kara łączna 3 (trzech) lat pozbawienia

oraz

-

łączny środek karny 15 (piętnastu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 05 lutego 2020 r. w sprawie II K 421/19

-

kara łączna 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności

oraz

-

łączny środek dożywotniego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu w sprawie II K 43/19

-

kara łączna 3 (trzech) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Rozważając kwestię możliwości orzeczenia kar łącznych w ramach niniejszego postępowania koniecznym jest (biorąc pod uwagę rozpiętość czasową wydanych wobec Ł. K. (1) wyroków oraz czynów których one dotyczą, rozpatrzenie reżimów prawnych regulujących warunki wymierzania takiej kary, które na przestrzeni od 30 kwietnia 2010 r. (skazanie z pkt. 20. dot. czynu z zarzutu XXI w sprawie II K 43/19 SO w Sieradz k. 111-118) do 28 grudnia 2020 r. ulegały zasadniczym zmianom. Trzeba przy tym mieć na uwadze, poza oczywistością w postaci przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego, również przepisy ustaw zmieniających brzmienie przepisów kodeksowych.

W sprawie brak jest podstaw do stosowania aktualnych unormowań (wprowadzonych ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych... - Dz. U. poz. 1086) gdyż mają one jedynie odniesienie do kar prawomocnie orzeczonych od daty wejścia w życie cytowanej ustawy (art. 81 ust. 1 i 2). Z tego też względu do rozważenia pozostało zagadnienie orzeczenia kary łącznej w oparciu o przepisy uprzednio obowiązującej - od 01 lipca 2015 r. do 23 czerwca 2020 r. - ustawy lub ustawy określającej rozpatrywaną kwestię do 30 czerwca 2015 r. Ma to o tyle znaczenie, że w świetle art. 19 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 20.03.2015 r., poz. 393) przepisów rozdziału IX ustawy (dotyczących orzekania kary łącznej, które zgodnie z art. 569§1 k.p.k. mają zastosowanie także w sprawach o wydanie wyroku łącznego) w brzmieniu nadanym ustawą obowiązującą od 01.07.2015 r. nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku ze skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

W sprawie Sąd uznał, że brak jest także podstaw do uznania za względniejsze dla skazanego przepisów obowiązujących w okresie od kwietnia 2010 r. do 30 czerwca 2015 r., a więc tych obowiązujących w dacie popełnienia przez skazanego czynów przypisanych mu wyrokiem w sprawie II K 43/19 Sądu Okręgowego w Sieradzu, a także w sprawach II K 671/10 Sądu Rejonowego w Zd. Woli i II K 1005/10 Sądu Rejonowego w Sieradzu – spośród których – dla kar orzeczonych przez sądy rejonowe uprzednio orzeczono karę łączną w sprawie II K 963/11 Sądu Rejonowego w Sieradzu. Co prawda wszystkie czyny, za które skazano Ł. K. tymi wyrokami godziły w mienie albo w zdrowie publiczne (w związku z czynami z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) ale cel i sposób działania był istotnie różny. Przypisano nimi skazanemu dwie kradzieże z włamaniami. W pierwszym przypadku było to włamanie do lokalu gastronomicznego i zabór alkoholu, w drugim zaś włamanie do biura autokomisu i zabór kluczyków samochodów oferowanych przez autokomis. Także i działania penalizowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomani są odległe rodzajowo – od posiadania amfetaminy, poprzez odpłatne udzielenie innej osobie znacznych ilości amfetaminy i tabletek zawierających (...) na wprowadzeniu do obrotu znacznych ilości amfetaminy kończąc. Z punktu widzenia względności uregulowań najistotniejszym jest jednak to, że kary jednostkowe orzeczone przez sądy rejonowe połączono już uprzednio stosując regułę mieszaną z wiodącą zasadą absorpcji (z sumy kar wynoszącej 3 lata i 10 m-cy i przy minimum w postaci kary roku i 4 m-cy, w sprawie II K 963/11 SR w Sieradzu orzekł karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności). To, zważywszy brak jakiegokolwiek skutku wychowawczego, bowiem po skazaniach w sprawach II K 671/10 SR w Zd.Woli i II K 1005/10 SR w Sieradzu skazany dopuścił się kolejnego czynu już w 2011 r. (II K 194/12 SR Zd.Wola), po czym popełniał następnych 8 przestępstw w okresie do 03 stycznia 2019 r. godząc nie tylko w takie dobra chronione prawem jak uprzednio (mienie i zdrowie publiczne) ale i w takie, jakich uprzednio nie zdarzało mu się naruszać (bezpieczeństwo komunikacji, wymiar sprawiedliwości). To zaś determinuje w procesie orzekania kary łącznej obowiązkiem odrzucenia możliwości wymiaru kary łącznej w miejsce kar jednostkowych w oparciu o regułę mieszaną z dominantą zasady kumulacji.

Kluczowym jest jednak to, że hipotetycznie Sąd orzekając w niniejszym postępowaniu, zależnie od przyjętego stanu prawnego, mógł orzec dwie lub jedną karę łączną.

Skazanie w spawie II K 43/19 Sądu Okręgowego w Sieradzu umożliwia sięgnięcie do stanu prawnego obowiązującego do 30 czerwca 2015 r. który mógłby być podstawą orzeczenia kary łącznej w miejsce kar jednostkowych wymierzonych w sprawach II K 671/10 SR Zd.Wola, II K 1005/10 SR Sieradz i II K 43/19 SO w Sieradzu. Wymiar tej kary musiałby zostać oznaczony w przedziale od 1 roku i 10 m-cy (najniższa z orzeczonych kar jednostkowych) do 4 lat i 10 m-cy (suma kar łącznych orzeczonych w sprawach II K 43/19 SO w Sieradzu oraz II K 963/11 SR w Sieradzu). W takiej sytuacja Sąd zobowiązany byłby wymierzać skazanemu i druga karę łączną w miejsce podlegających wykonaniu kar orzeczonych w sprawach II K 308/19 SR w Zd.Woli i II K 421/19 SR w Zd.Woli w wymiarze od 3 lat do 3 lat i 10 m-cy pozbawienia wolności. To oznacza, że przy orzekaniu w oparciu o wspomniane przepisy wobec skazanego możliwym byłoby orzeczenie dwóch kar łącznych o łącznym wymiarze 8 lat i 8 m-cy (suma maksymalnego wymiaru obu kar łącznych tj. 4 lat i 10 m-cy. oraz 3 lat i 10 m-cy.).

Alternatywnej Sąd, stosując przepisy obowiązujące od 01 lipca 2015 r. do 23 czerwca 2020 r. mógł poprzestać na orzeczeniu jednej kary łącznej w miejsce podlegających wykonaniu kar jednostkowych orzeczonych w sprawach II K 43/19 SO w Sieradzu, II K 308/19 SR w Zd.Woli i II K 421/19 SR w Zd.Woli w wymiarze od 3 lat i 2 m-cy pozbawienia wolności (najwyższa kara podlegająca wykonaniu) do 7 lat pozbawienia wolności (suma kar łącznych ze spraw II K 308/19 SR Zd.Wola, II K 421/19 SR Zd.Wola i II K 43/19 SO w Sieradzu).

Powyższe w oczywisty sposób determinuje wybór, jako względniejszego dla skazanego, stanu prawnego obowiązującego w dniu 23 czerwca 2020 r. skutkującego możliwością orzeczenia niższej kary łącznej pozbawienia wolności. W konsekwencji to stan prawny obowiązujący w dniu 23 czerwca 2020 r. Sąd przyjął za podstawę wymiaru kary łącznej w niniejszym postępowaniu.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Podlegające łączeniu kary zostały wymierzone skazanemu za 13 czynów:

l.p

data i miejsce czynu

kwalifikacja

wyrok skazujący

15-16 czerwca 2010 r.

Z.

art. 279§1 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. i art. 4§1 k.k.

II K 43/19

SO Sieradz

Luty-kwiecień 2010 r. Z. i cała Polska

art. 59 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym do 2 lutego 2012 r. w zw. z art. 12 k.k., art. 64§1 k.k. i art. 4 k.k.

II K 43/19

SO Sieradz

Kwiecień-czerwiec 2010 r.

Z. i cała Polska

czyn z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485) w brzmieniu obowiązującym do 9 grudnia 2011 r. w zw. z art. 12 k.k., art. 64§1 k.k. i art. 4 k.k.

II K 43/19

SO Sieradz

22 kwietnia 2018 r.

Z.

art. 178a§1 k.k.

II K 453/18

SR Zd.Wola

28 października 2018 r. (...)

art. 244 k.k.

V K 444/19

SR Łódź-Śródmieście

08 czerwca 2018 r.

Z.

art. 178a§1 k.k.

II K 519/18

SR Zd.Wola

13 września 2018 r.

Z.

art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

II K 122/19

SR Zd.Wola

13 września 2018 r.

Z.

art. 58 ust. 1 ustawy j.w.

II K 122/19

SR Zd.Wola

13 września 2018 r.

Z.

art. 178a§1 k.k. i art. 244 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.

II K 122/19

SR Zd.Wola

09 kwietnia 2019 r.

Z.

art. 244 k.k.

II K 66/19

SR Zd.Wola

15 kwietnia 2019 r.

Z.

art. 178a§4 k.k.

II K 421/19

SR Zd.Wola

17 kwietnia 2019 r.

Z.

art. 244 k.k.

II K 421/19

SR Zd.Wola

17 sierpnia 2019 r.

M.

art. 244 k.k. i art. 178b k.k. w zw. z art. 11§2 k.k.

II K 421/19

SR Zd.Wola

Teoretycznie okolicznością łagodzącą pozostaje fakt związku przestrzennego pomiędzy czynami. Wszystkie one, za wyjątkiem czynu z pkt. 5 ( (...)) zaistniały w Zd.Woli (poz. 4, 6-12) lub okolicy (pkt. 13) ew. w Zd.Woli i na terenie całego kraju (poz. 1-3). To traci jednak na znaczeniu w kontekście liczby czynów, za które orzeczono kary podlegające wykonaniu (13) w kontekście tego, że uprzednio wykonywał on kary orzeczone za dokonaniu 14 innych przestępstw (łącznie skazanemu prawomocnie przypisano 27 przestępstw). Co więcej skazany ma ledwie 35 lat, a przy tym 9 lat i 5 m-cy dorosłego życia spędził w zakładach karnych (ew. aresztach). 10 spośród czynów za które orzeczono kary podlegające wykonaniu i łączeniu dopuścił się w okresie 16 m-cy (22.04.2018 - 17.08.2019). Znamiona czynu z pkt. 2 rozpoczął realizować ledwie 3 m-ce po opuszczeniu zakładu karnego (28 października 2009 r. zakończył swój trzeci pobyt w zakładzie karnym), a czyny z pkt. 4-13 zaistniały już po 4. (22.09.2011-06.05.2014) i 5. (22.07.2015-17.12.2015) pozbawieniu wolności.

To dowodzi stopnia demoralizacji skazanego, dla którego porządek parawany, takie wartości jak cudza własność, zdrowie publiczne, bezpieczeństw w komunikacji i wymiar sprawiedliwości to zawracanie głowy i pustosłowie. Obowiązkiem Sądu jest więc orzeczenie kary nie tyle wychowawczej, co izolacyjnej, obliczonej na okresowe uniemożliwienie skazanemu działalności przestępnej. Stąd wybór zasady kumulacji. Sąd dostrzega aktywność skazanego w okresie pozbawienia wolności (ukończenie terapii uzależnień, programu „Trzeźwy kierowca”, zdobycie kompetencji ogólnych opiekuna osób starszych i aktywizacji zawodowej – tyle, że skazany nie jest osobą niekontrolująca nałogów. Zważyć należy, że kilkakrotnie dopuścił się on czynów kwalifikowanych wyłącznie z art. 244 k.k. co oznacza, ze łamiąc zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był trzeźwy. W zakresie aktywizacji zawodowej i kwalifikacji – będąc na wolności skazany zakończył edukację na szkole podstawowej i nie podjął choćby próby zdobycia zawodu, a utrzymywał się wyłącznie z prac dorywczych. Ukończenie kursu kwalifikacji ogólnych opiekuna osób starszych niczego tu nie zmienia. Dotychczasowym życiem skazany dowiódł, że empatia, opiekuńczość, odpowiedzialności za innych, obowiązkowość, systematyczność, czyli cechy jakimi musi charakteryzować się opiekun osób starszych mają dlań takie samo znaczenie jak obowiązek przestrzegania prawa. Zważywszy przy tym aktywność Ł. K. (1) w zakresie organizacji dla siebie zajęć w warunkach penitencjarnych, jak i jego regulaminowa postawę podczas pobytu w zakładzie karnym Sąd uznał, iż zasadnym jest obniżenie wymiaru kary łącznej o 1 m-c i za karę sprawiedliwą, uzasadnioną okoliczności zaistnienia czynów, ich wielością, rodzajem naruszonych dóbr prawnych uznał karę łączną 6 lat i 11 m-cy (wobec 7 lat kary maksymalnej). Sąd miał przy tym na uwadze to, że postawa skazanego w okresie pozbawienia wolności i jego udział w działaniach resocjalizacyjnych służby penitencjarnej ma wiodące znacznie w procesie orzekania o warunkowym przedterminowym zwolnieniu i bez wątpienia – jeśli skazany będzie w przyszłości podążał ta drogą zostaną one uwzględnione w przyszłości w takim postępowaniu. Uwzględnienie ich w niniejszym postępowaniu w stopniu większym jest oczywiście nieuzasadnione z przyczyn wychowawczych.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

Na podstawie art. 85§1 i 2 i art. 88 w zw. z art. 90§2 ustawy z 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym 23 czerwca 2020 r. w zw. z art. 81 ust. 1 ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami (...)19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem (...)19 (Dz. U. poz. 1086 ze zm.) sąd połączył także środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczone wyrokami:

a)  Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 14 listopada 2019 r. w sprawie II K 308/19 łączny środek karny 15 (piętnastu) lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

b)  Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z 05 lutego 2020 r. w sprawie II K 421/19 dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

i orzekł łączny dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych respektując tu brzmienie art. 88 k.k. (poprzez art. 90§2 k.k.).

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

W oparciu o art. 577 k.p.k. Sąd na poczet wykonania orzeczonej kary łącznej zaliczył skazanemu:

a)  okres kary pozbawienia wolności wykonywanej od 9 marca 2020 r. godz. 08:15 w sprawie II K 421/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

b)  okres kary pozbawienia wolności wykonanej w części od dnia 17 sierpnia 2019 r. godz. 08:15 do dnia 09 marca 2020 r. godz. 08:15 w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli;

c)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania w dniu 09 czerwca 2018 r. od godz. 13:30 do godz. 17:35 w sprawie II K 519/18 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności;

d)  okres rzeczywistego pozbawienia wolności w postaci zatrzymania od 13 września 2018 r. godz. 18:45 do dnia 14 września 2018 r. godz. 13:20 w sprawie II K 122/19 Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

4.

W oparciu o art. 576§1 k.p.k. Sąd w pkt. 4. Sprecyzował, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie kary łącznej pozbawienia wolności oraz łącznego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

5.

W toku postępowania przed Sądem Rejonowym, postępowania odwoławczego i niniejszego postępowania skazany korzystał z pomocy wyznaczonego z urzędu, na jego wniosek obrońcy, który wniósł o przyznanie mu opłaty za udział w tych postepowaniach. Za każde z nich przyznano opłatę w wysokości 120 zł (§17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 18) a do całości doliczono należny podatek od towarów i usług (§4 ust. 3 powołanego rozporządzenia). W konwekcji na rzecz obrońcy z urzędu zasadzono 442,80 zł.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

O wydatkach postępowania rozstrzygnięto w oparciu o art. 624§1 k.p.k. Skazany nie pracuje, nie posiada żadnego majątku, a do 15 grudnia 2026 będzie pozbawiony wolności (k. 97). W konwekcji Sąd przyjął, że skazany nie byłby w stanie uiścić ich.

8.  PODPIS