Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 739/20

Dnia 30 listopada 2020 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca SSR Marta Przybylska

Protokolant stażysta Patrycja Kokot

w obecności oskarżyciela publicznego -

po rozpoznaniu dnia 30.11.2020 r.

sprawy K. P.

syna J. i A. z d. W.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że

I.  w K., woj. (...), będąc w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości kierownikiem jednostki (...) spółka z o.o. w likwidacji z/s w K., nr KRS (...), zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – jako kierownik jednostki ponosząc odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych cyt. ustawą, a przez to będąc odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji (...), nie złożył do dnia 15 lipca 2018 roku do rejestru sądowego – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, przyjmując, iż czyn został popełniony w dniu 16 lipca 2018 r., czym naruszył art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

tj. o przestępstwo z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);

II.  w K., woj. (...), będąc w myśl art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości kierownikiem jednostki (...) spółka z o.o. w likwidacji z/s w K., nr KRS (...), zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – jako kierownik jednostki ponosząc odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych cyt. ustawą, a przez to będąc odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji (...), nie złożył do dnia 15 lipca 2019 roku do rejestru sądowego – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok, przyjmując, iż czyn został popełniony w dniu 16 lipca 2019 r., czym naruszył art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości,

tj. o przestępstwo z art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);

1.  uznając, iż oskarżony K. P. swoim zachowaniem opisanym wyżej w punktach I i II wyczerpał ustawowe dyspozycje art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i na podstawie art. 66 § 1 kk i art. 67 § 1 kk warunkowo umarza postępowanie karne wobec oskarżonego na okres próby 1 (jednego) roku,

2.  na podstawie art. 67 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych,

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 170 (sto siedemdziesiąt) złotych tytułem kosztów sądowych i opłaty.

SSR Marta Przybylska