Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI U 920/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Tomasz Korzeń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 grudnia 2019 roku

sprawy z odwołania A. I.

od decyzji z dnia 6 maja 2019 roku, znak: (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w G.

o wysokość emerytury

oddala odwołanie.

Tomasz Korzeń

VI U 920/19 UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 6.05.2019 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w G. odmówił uchylenia decyzji z dnia 17.02.2014 roku znak (...).

Ubezpieczona A. I. odwołała się od tej decyzji. Wskazała, iż decyzja jest niezgodna z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Organ rentowy wniósł oddalenie odwołania.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. I. urodziła się w 1953 r.

Pobierała emeryturę „nauczycielską, przyznaną na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela od 2006 r. (znak (...))

Decyzją z dnia 17.02.2014 r. znak (...) przyznano jej emeryturę na podstawie art. 183 w związku z art. 24 ustawy emerytalnej. Wysokość emerytury ustalono odejmując kwoty pobranych emerytur.

23.04.2019 r. złożyła skargę o wznowienie postępowania i ustalenie wysokości emerytury bez odejmowania kwot pobranych emerytur w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6.03.2019 roku w sprawie P 20/16.

Decyzją z dnia 6.05.2019 r. pozwany odmówił uchylenia tej decyzji.

dowód: decyzje k. 39-36 t. II, k. 13, 36 t. I,. I, skarga k. 33 t. I a.e.

Sąd zważył, co następuje:

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 6.03.2019 roku w sprawie P 20/16 orzekł, iż art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 145a § 1 K.p.a., można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została wydana decyzja.

Ubezpieczonej nie przyznano emerytury na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej. Tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego do niej ma zastosowania. Prawidłowo wiec pozowany odmówił uchylenia decyzji (w istocie wznowienia postępowania).

Sąd, w oparciu o art. 477 14 § 1 w związku z art. 148 1 § 1 KPC oddalił odwołanie.

SSO Tomasz Korzeń