Pełny tekst orzeczenia

7.Sygn. akt II K 384/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 sierpnia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sylwia Wierzbowska-Zimoń

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Dębowska

po rozpoznaniu na rozprawach w dniach: 10 grudnia 2019 r., 21 lutego 2020 r., 18 sierpnia 2020 r.

sprawy:

A. N.

s. S., A. z domu S.

ur. (...) w m. Ł.

oskarżonego o to, że:

w dniu 13 sierpnia 2019r. w B., woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (w kolejnych próbach 0,61, 0,59 i 0,56, 0,53, 0,42, 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny – samochód marki (...) nr rej. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio karany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 03.01.2019 r. sygn.. (...) w związku ze skazaniem za przestępstwo

tj. o czyn z art. 178 a § 4 kk

1.  A. N. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178a§4 kk i za to na podstawie art. 178a §4 kk w zw. z art. 37a §1 kk w zw. z art. 34§1 i 1 a pkt. 1 kk w zw. z art. 35§1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy ograniczenia wolności polegającego na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 ( trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  na podstawie art. 42§3 kk orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio;

3.  na podstawie art. 43§3 kk zobowiązuje oskarżonego do zwrotu prawa jazdy w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się orzeczenia,

4.  na podstawie art. 34§3 kk w zw. z art. 72§1 pkt. 5 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu – w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności;

5.  na podstawie art. 43a§2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego,

6.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty oraz kwotę 460 (czterysta sześćdziesiąt) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 1 co do kary

Sygnatura akt

II K 384/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

A. N.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. w B., woj. (...) będąc w stanie nietrzeźwości (w kolejnych próbach 0,61, 0,59 i 0,56, 0,42, 0,48 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny – samochód marki (...) nr rej. (...), przy czym czynu tego dopuścił się będąc uprzednio karanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego w B. z dnia 03.01.2019 r., sygn. (...) w związku ze skazaniem za przestępstwo

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

A. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

A. N. miał prawomocnie orzeczony za popełnione przestępstwo wypełniające dyspozycję art. 178a § 1 kk zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat. Zakaz ten obowiązuje od co najmniej 11 stycznia 2019 r. A zatem w okresie jego obowiązywania - w dniu 13 sierpnia 2019 r. oskarżony wprawił się w stan nietrzeźwości, bowiem osiągnięte stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyły normy wskazane w art. 115 § 16 kk i prowadził w ruchu lądowym, po drodze publicznej pojazd mechaniczny, tym samym wypełniając dyspozycję art. 178a § 4 kk.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. N.

1., 2., 4., 5.,

1.

Na rodzaj i wymiar miały kary miał wpływ bardzo młody wiek oskarżonego, postawa A. N. w toku postepowania, wyrażając się w chęci poprawy swojego zachowania, a także fakt, że do tej pory był raz karany. Oskarżony pracuje zawodowo - ma stałą pracę, podjął leczenie odwykowe. Na niekorzyść Sąd poczytał, że oskarżony w niedługim czasie od pierwszego skazania popełnił takie same przestępstwo, co jest okolicznością obciążając, ale także wskazującą, że poprzedni rodzaj i rozmiar kary nie wywołał w A. N. chęci poprawy, a więc nie wpłynęły na niego resocjalizacyjne. Zasadnym było także nałożenie obowiązku powstrzymania się przez sprawcę od nadużywania alkoholu, bowiem pod jego wpływem pozostawał w momencie popełnienia przedmiotowego czynu zabronionego i jest osobą uzależnioną. W ocenie Sądu kara ograniczenia wolności w wymiarze 1 roku i 2 miesięcy w formie pracy społecznej w wymiarze 30 godzin w miesiącu jest adekwatna do stopnia winny i społecznej szkodliwości czynu i będzie odpowiednią reakcją prawnokarną na przestępne zachowanie oskarżonego. Swoim zachowaniem A. N. dał wyraz osoby niedojrzałej i na tyle nieodpowiedzialnej, że należało go na stałe wyeliminować jako kierowcę od udziału w ruchu.

Mając na uwadze niewysokie dochody oskarżonego, Sąd uznał, że świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł, będzie wystraczającą, w tym adekwatną dolegliwości finansową dla oskarżonego.

Celem kary, szczególnie wobec sprawców o młodym wieku jest zmobilizowanie ich do nabrania właściwego, a więc krytycznego stosunku do popełnionego czynu, czego dalszym etapem jest wywołanie w nim przekonania o nieopłacalność tego typu zachowań, uświadomieniu konsekwencji, w tym zagrożeń jakie niesie za sobą prowadzenie pojazdu mechanicznego prze osobę nietrzeźwą.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

7.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.

O kosztach postępowania, na które złożyły się: opłata, wydatki związane z poniesionymi kosztami doręczeń, pozyskanych danych o karalności orzeczona na zasadzie art. 616 kpk w zw. z art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk.

6.  1Podpis