Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 1687/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11. czerwca 2019 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w następującym składzie:

Przewodnicząca: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 28. maja 2019 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w W.

przeciwko A. L.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanej A. L. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w W. kwotę 399,62 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 62/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 12. stycznia 2017 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w zakresie kwoty 60,24 zł (sześćdziesiąt złotych i 24/100);

3.  umarza postępowanie w sprawie w zakresie kwoty 49,20 zł (czterdzieści dziewięć złotych i 20/100);

4.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 186,59 zł (sto osiemdziesiąt sześć złotych i 59/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko