Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2567/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23. lipca 2019 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 9. lipca 2019 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko I. P.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego I. P. na rzecz powoda (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. kwotę 7.767,32 zł (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 32/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 10. lutego 2018 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.117,00 zł (dwa tysiące sto siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko