Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 85/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25. czerwca 2019 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 11. czerwca 2019 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa S. D.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz powoda S. D. kwotę 15.771,42 zł (piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 42/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwot:

2.  3.243,17 zł od dnia 12. grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

3.  3.637,96 zł od dnia 16. grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

4.  2.935,20 zł od dnia 16. grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

5.  2.228,25 zł od dnia 23. grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

6.  3.726,84 zł od dnia 25. grudnia 2016 r. do dnia zapłaty;

7.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.951,00 zł (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko