Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1488/19

POSTANOWIENIE

Dnia 22 grudnia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie: Sądu Okręgowego Henryk Brzyżkiewicz

Sądu Okręgowego Artur Żymełka

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2020 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z zażalenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z.

na odmowę dokonania czynności notarialnej przez notariusza K. Ś.

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz

Sygn. akt III Cz 1488/19

UZASADNIENIE

Notariusz K. Ś. prowadzący Kancelarię Notarialną w T. odmówił wydania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z. Inspektoratowi w T. wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym K. K., uznając że wnioskodawca nie wykazał interesu prawnego oraz uprawnienia do jego wydania pełnomocnikowi.

Odmowę dokonania czynności notarialnej zaskarżył wnioskodawca Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Z. , który wniósł o jej uchylenie oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego. Zarzucił m.in., że udzielone pełnomocnictwo uprawniało do występowania przed notariuszem do żądania wydania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia oraz, że wykazał, że w dniu śmierci spadkodawcy istniała po jego stronie wierzytelność podatkowa, która z mocy prawa jego śmierci, przeszła na jego spadkobierców.

Ustosunkowując się do zażalenia Notariusz K. Ś.

nie kwestionował zasadności domagania się przez wnioskodawcę wydania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia, jednak z powodu niewykazania przez niego interesu prawnego oraz uprawnienia pełnomocnika wnioskodawcy do występowania przed notariuszem, żądanie nie zostało uwzględnione.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wnioskodawca nie jest podmiotem uprawnionym do żądania przesłania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia, ponieważ nie został wymielony w treści regulacji art. art. 95n § 2 ustawy z dnia 14 02 1991r. Prawo o notariacie. Stosownie do regulacji art. 95n § 3 u.p.n. wypis aktu poświadczenia dziedziczenia może być wydany osobie, która wykaże istnienie interesu prawnego. Wykazanie interesu prawnego statuuje obowiązek udowodnienia istnienia tego interesu.

Z poczynionych przez Sąd Okręgowy ustaleń wynika, że wnioskodawca domagał się wydania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia (Rep. A nr 3736/2019) jako wierzyciel podatkowy zmarłego K. K., uprawniony do egzekwowania od jego spadkobierców [ bliżej nieokreślonych] wierzytelności.

Wnioskodawca – pomimo podjęcia przez notariusza czynności zmierzających do sanowania braków wniosku – nie zaoferował do materiału sprawy informacji dotyczącej konkretnego tytułu, na którego podstawie ten wywodzi istnienie po jego stronie wierzytelności podatkowej w stosunku do spadkobierców. Powyższy tytuł nie wynika także z jakiegokolwiek dokumentu znajdującego się w materiale sprawy. Wykazanie ww. tytułu stanowi podstawę do udowodniania istnienia pomiędzy wnioskodawcą, a spadkodawcą konkretnej wierzytelności. Dopiero po wykazaniu powyższego tytułu wykonawczego możliwym jest określenie, czy odnosi on skutek wobec spadkodawców.

Ponadto pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę pracownikowi P. B. (B.) nie uprawniało go do żądania udzielna wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia. W materiale sprawy znajduje się pełnomocnictwo nr (...) z 13 09 2018r. udzielone przez (...) uprawniające „ do reprezentowania [wnioskodawcy] przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, zgodnie z zakresem zadań i czynności powierzonych na zajmowanym stanowisku” (k. 27 akt).

Z treści pełnomocnictwa nie wynika umocowanie do występowania przed notariuszem albowiem ten nie należy do kategorii podmiotów w nim wskazanych. Dodatkowo wnioskodawca nie wykazał umocowania mocodawcy do działania jako organ osoby prawnej, co uniemożliwiło weryfikację skuteczności udzielonego pełnomocnictwa.

Nawet gdyby przyjąć, że pełnomocnictwo zostało prawidłowo udzielone, to do materiału sprawy nie zaoferowano „ zakresu zadań i czynności powierzonych na zajmowanym stanowisku”, co uniemożliwiło weryfikację uprawienia pełnomocnika do podejmowania czynności związanych z żądaniem wydania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że odmowa Notariusza dokonana żądanej od niego przez skarżącego czynność przez była prawidłowa albowiem wnioskodawca nie wykazał uprawnienia do wydania żądanego wypisu - wadliwie na gruncie niniejszej sprawy - ustanowionemu pełnomocnikowi oraz poprzez nie wskazanie tytułu, na podstawie którego wywodził istnienie po jego stronie wierzytelności w stosunku do spadkobierców, nie wykazał istnienia jego interesu prawnego w wydaniu wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia.

W sprawie nie ziściły się przesłanki do wydania wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia w rozumieniu art. 95n § 3 u.p.n., co obligowało Notariusza do odmowy dokonania żądanej czynności notarialnej.

Reasumując – z podanych względów - zażalenie podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 zd. 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. oraz art. 83 § 1 ustawy z dnia 14 02 1991 r. Prawo o notariacie.

SSO Artur Żymełka SSO Leszek Dąbek SSO Henryk Brzyżkiewicz