Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1187/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Ewa Tkocz (spr.)

Sędziowie:

SA Joanna Naczyńska

SO (del.) Jacek Włodarczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku A. C.

z udziałem A. G.

o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym

na skutek zażalenia obojga uczestników

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt II Ns 293/19

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie i postępowanie w sprawie umorzyć.

SSA Joanna Naczyńska SSA Ewa Tkocz SSO (del.)Jacek Włodarczyk

Sygn. akt ACz 1187/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Katowicach, w częściowym uwzględnieniu żądania wnioskodawczyni, nakazał uczestnikowi przeproszenie wnioskodawczyni w sposób i w formie w nim określonych, a w pozostałej części oddalił wniosek i orzekł o kosztach postępowania.

Zażalenie na powyższe postanowienie wnieśli oboje uczestnicy zarzucając obrazę szeregu norm procesowych oraz zawartych w Kodeksie wyborczym.
W oparciu o wskazane podstawy wnioskodawczyni domagała się sprostowania nieprawdziwych informacji szczegółowo opisanych w zażaleniu, a uczestnik postępowania zmiany zaskarżonego postanowienia i oddalenia wniosku.

Sąd Apelacyjny zważył:

Zaskarżone postanowienie zapadło przed dniem 13 października 2019r., to jest przed dniem wyborów, do których wnioskodawczyni została zgłoszona jako kandydat na posła do parlamentu w roku 2019.

Zażalenie to wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w dniu 11 października 2019r. (piątek) o godz. 10 30, a termin do jego rozpoznania upłynął w dniu 14 października 2019r. (poniedziałek), godz. 10 30, to jest po definitywnym zakończeniu wyborów. Stopień komplikacji i wielość zagadnień wskazywanych w obu zażaleniach uniemożliwiały rozpoznanie sprawy jeszcze w dniu 11 października 2019 roku. Uczestnicy postępowania utracili tym samym przymiot uczestników kampanii wyborczej, co skutkuje następczą niedopuszczalnością nie tylko rozpoznania zażalenia, ale i rozstrzygnięcia w ogóle o tym wniosku w trybie ustawy Kodeks wyborczy.

Z powyższych względów, na podstawie art. 111 § 2 ustawy Kodeks wyborczy (uwzględniając dni wolne od pracy – sobotę i niedzielę) w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. i art. 386 § 3 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

SSA Joanna Naczyńska SSA Ewa Tkocz SSO (del.)Jacek Włodarczyk