Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I ACz 1190/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2019 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

SSA Ewa Tkocz

Sędziowie:

SA Joanna Naczyńska

SO (del.) Jacek Włodarczyk (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2019 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. N.

z udziałem B. F.

o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym

na skutek zażalenia uczestnika

na postanowienie Sądu Okręgowego w Bielsku Białej

z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt I Ns 369/19

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżone postanowienie i postępowanie w sprawie umorzyć.

SSA Joanna Naczyńska SSA Ewa Tkocz SSO (del.)Jacek Włodarczyk

Sygn. akt ACz 1190/19

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, w częściowym uwzględnieniu żądania wnioskodawczyni, zakazał uczestnikowi rozpowszechniania informacji zawartych w treści wskazanego w postanowieniu listu, nakazał sprostowanie nieprawdziwych informacji i przeproszenie wnioskodawczyni w sposób i w formie w nim określonych, a w pozostałej części oddalił wniosek.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł uczestnik postępowania, zarzucając obrazę szeregu norm procesowych oraz prawa materialnego, wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył:

Zaskarżone postanowienie zapadło przed dniem 13 października 2019r., to jest przed dniem wyborów, do których wnioskodawczyni została zgłoszona jako kandydat na posła do parlamentu w roku 2019.

Zażalenie to wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w dniu 14 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 9 35, to jest po definitywnym zakończeniu wyborów. Uczestnicy postępowania utracili tym samym przymiot uczestników kampanii wyborczej, co skutkuje następczą niedopuszczalnością nie tylko rozpoznania zażalenia, ale i rozstrzygnięcia w ogóle o tym wniosku w trybie ustawy Kodeks wyborczy.

Z powyższych względów, na podstawie art. 111 § 2 ustawy Kodeks wyborczy w związku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 397 § 2 k.p.c. i art. 386 § 3 k.p.c., Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji.

SSA Joanna Naczyńska SSA Ewa Tkocz SSO (del.)Jacek Włodarczyk