Pełny tekst orzeczenia

II W 706/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. A. Pabiś

w obecności przedstawiciela KPP w B. – asp. sztab. E. K.

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 18 grudnia 2020 r., 13 stycznia 2021 r.

sprawy przeciwko J. M. , synowi W. i M., ur. (...) w P.,

obwinionemu o to, że:

w dniu 26 sierpnia 2020 roku około godziny 15.55 w B. na ulicy (...), gmina B., woj. (...), kierując samochodem osobowym marki O. (...) o numerze rejestracyjnym (...) nie stosował się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, tj. o czyn z art. 88 kw w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a p.r.d.,

1. uznaje obwinionego J. M. za winnego popełnienia na drodze publicznej zarzucanego czynu, wyczerpującego dyspozycję art. 88 kw i za to na podstawie art. 88 kw wymierza mu karę grzywny w kwocie 200 (dwieście) złotych;

2. wymierza obwinionemu J. M. 30 (trzydzieści) złotych tytułem opłaty i zasądza od niego na rzecz Skarbu Państwa 120 (sto dwadzieścia) złotych tytułem poniesionych w sprawie wydatków.