Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 1281/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Paweł Barański

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kowalska

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2020 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa E. G.

przeciwko Towarzystwu (...) w W.

o zapłatę i ustalenie

1.  zasądza od Towarzystwa (...) w W. na rzecz E. G.:

a)  kwotę 165.000 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za śmierć syna R. G., z odsetkami ustawowymi od dnia 4 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

b)  kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za śmierć syna P. G., z odsetkami ustawowymi od dnia 4 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

c)  kwotę 416.000 zł (czterysta szesnaście tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za szkodę na osobie powódki z odsetkami ustawowymi od dnia 4 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

d)  kwotę 198.092,50 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy), tytułem utraconych dochodów za okres lipiec 2013 r. – grudzień 2018 r. z odsetkami:

- w zakresie kwoty 70.000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych) ustawowymi od dnia 4 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

- w zakresie kwoty 128.092,50 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty;

e)  kwotę 94.716 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście złotych), tytułem kosztów opieki za okres lipiec 2013 r. – grudzień 2018 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia zapłaty;

f)  kwotę 3.021,40 zł (trzy tysiące dwadzieścia jeden złotych) czterdzieści groszy), tytułem kosztów leczenia, z odsetkami ustawowymi od dnia 4 września 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty;

g)  kwotę 66.800 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych), renty z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych dochodów za okres styczeń 2019 r.– sierpień 2020 r. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 września 2020 r. do dnia zapłaty;

h)  kwotę 3.340 zł (trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych) miesięcznie, renty z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych dochodów, płatnej do 5-go dnia każdego miesiąca z góry, począwszy od 1 września 2020 r. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek raty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  umarza postępowanie w zakresie kwot: 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) zadośćuczynienia za śmierć P. G., 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) zadośćuczynienia za śmierć R. G., 84.000 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) zadośćuczynienia za szkodę na osobie powódki;

4.  zasądza od E. G. na rzecz Towarzystwa (...) w W. kwotę 2.282,75 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote 75/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

5.  nie obciąża powódki nieuiszczonymi kosztami sądowymi w zakresie oddalonego powództwa;

6.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (...) w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 49.941,60 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 60/100) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych w zakresie uwzględnionego powództwa;

7.  nakazuje zwrócić ze Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi na rzecz Towarzystwa (...) w W. kwotę 1.131 zł (jeden tysiąc sto trzydzieści jeden złotych) tytułem niewykorzystanej części zaliczki na koszty opinii biegłego, uiszczonej w dniu 23.10.2019 r., zaksięgowanej pod poz. 500053410989.