Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1057/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Gąsior

po rozpoznaniu posiedzeniu niejawnym w dniu 21 stycznia 2021 r. w Warszawie

sprawy M. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych(...)Oddział w W.

o świadczenie postojowe

na skutek odwołania M. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia z dnia 26 czerwca 2020 r. znak:(...)

oddala odwołanie.

SSO Renata Gąsior

ZARZĄDZENIE

Odpis doręczyć odwołującej się wraz z pouczeniem oraz pełnomocnikowi ZUS bez pouczenia.

SSO Renata Gąsior