Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 26 października 2020 r.

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1322/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. T.,

P. Ł.,

S. M. (1).

Czyn zarzucany oskarżonemu A. T..

Czyn zarzucany oskarżonej P. Ł..

Czyny zarzucane oskarżonemu S. M. (2), przy przyjęciu, że pokrzywdzony J. K. doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia twarzy, rany tłuczonej w okolicy kąta zewnętrznego oka prawego oraz obrzęku powieki górnej oka prawego.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżeni A. T. i S. M. (1) dokonali pobicia J. K., narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej nastąpienia skutku w postaci rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.

Oskarżeni P. Ł. i S. M. (1) dokonali pobicia Z. K., narażając ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej nastąpienia skutku w postaci rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.

Oskarżony S. M. (1) dokonał pobicia K. Ż., narażając go na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej nastąpienia skutku w postaci rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni.

-zeznania J. K.,

- zeznania E. K.,

- zeznania B. K.,

- zeznania Z. K.,

- zeznania A. Ż.,

- zeznania K. Ż.,

- zeznania A. C.,

- protokoły zatrzymania,

- protokoły użycia alkometru,

- protokoły oględzin,

- dokumentacja fotograficzna,

- protokoły okazania,

- opinie biegłego lekarza.

- k.66v-67,148v,342v-343,

- k.60v-61,342v,

- k. 81v,343,

- k. 85v,343,

- k. 101v,

- k. 109v-110,

- k.78v-79,343v,

- k.11,17,27,

- k. 52-53,56-57,92-93,106-107,209,

- k. 16,20,31,

- k. 54-55,71-74,94-95,108,176-177,

- k. 207, 209,211.

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

A. T.,

P. Ł.,

S. M. (1).

Czyn zarzucany oskarżonemu A. T..

Czyn zarzucany oskarżonej P. Ł..

Czyny zarzucane oskarżonemu S. M. (2), przy przyjęciu, że pokrzywdzony J. K. doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia twarzy, rany tłuczonej w okolicy kąta zewnętrznego oka prawego oraz obrzęku powieki górnej oka prawego.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżeni nie pobili pokrzywdzonych, doszło do wzajemnych utarczek słownych i użycia przemocy, przy czym pokrzywdzeni sprowokowali zajście.

- wyjaśnienia oskarżonej P. Ł.,

- wyjaśnienia oskarżonego S. M. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego A. T.,

- zeznania H. J.,

- zeznania M. D..

- k. 134,360v,

- 140v-141,341v-342,

- k. 127v-128,

- k.120v-121,343v-344,

- k. 360v-361.

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

- zeznania E. K.,

- zeznania J. K.,

- zeznania B. K.,

- zeznania Z. K.,

- zeznania A. Ż.,

- zeznania K. Ż.,

- zeznania A. C.,

- protokoły zatrzymania,

- protokoły użycia alkometru,

- protokoły oględzin,

- dokumentacja fotograficzna,

- opinie biegłego lekarza.

Sąd dał wiarę zeznaniom E. K., gdyż są logiczne, rzeczowe oraz znajdują potwierdzenie w zeznaniach J. K. (k.66v-67,148v,342v-343) oraz opinii lekarskiej (k.209).

Na wiarę zasługują zeznania J. K., gdyż są logiczne, rzeczowe oraz znajdują potwierdzenie w zeznaniach E. K., K. Ż. (k.109v-110) oraz opinii lekarskiej (k.209).

Sąd dał wiarę zeznaniom B. K., gdyż są logiczne, rzeczowe oraz znajdują potwierdzenie w zeznaniach Z. K. (k.81v,343) oraz opinii lekarskiej (k.207).

Na wiarę zasługują zeznania Z. K., gdyż są logiczne, rzeczowe oraz znajdują potwierdzenie w zeznaniach J. K. K. Ż. (k.109v-110) oraz opinii lekarskiej (k.207).

Sąd dał wiarę zeznaniom A. Ż., gdyż są logiczne, rzeczowe oraz znajdują potwierdzenie w zeznaniach K. Ż. (k.109v-110) oraz opinii lekarskiej (k.211).

Wiarygodne są zeznania K. Ż., gdyż są logiczne, rzeczowe oraz znajdują potwierdzenie w zeznaniach J. K., Z. K. oraz opinii lekarskiej (k.211).

Na wiarę zasługują zeznania A. C., gdyż są logiczne, rzeczowe oraz znajdują potwierdzenie w zeznaniach J. K., Z. K., K. Ż. oraz opiniach lekarskich (k.207,209,211).

Wskazane obok dokumenty zostały uznane za podstawę ustalenia stanu faktycznego, gdyż zostały sporządzone przez powołane do tego osoby, nie kwestionowano ich autentyczności ani ustaleń w nich zawartych.

Opinie biegłego lekarza (k.207,209,211) zostały uznane za podstawę ustalenia stanu faktycznego, gdyż są jasne i pełne, zostały sporządzone przez specjalistę z dziedziny zdrowia ludzkiego i jego zaburzeń, ponadto strony ich nie kwestionowały.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

- wyjaśnienia oskarżonej P. Ł.,

- wyjaśnienia oskarżonego S. M. (1),

- wyjaśnienia oskarżonego A. T.,

- zeznania H. J.,

- zeznania M. D..

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom P. Ł., gdyż są sprzeczne z zeznaniami J. K., Z. K., K. Ż. oraz opiniami lekarskimi (k.207,209,211). Należy zwrócić uwagę, że pokrzywdzona Z. K. doznała konkretnych obrażeń ciała, z pewnością by ich nie doznała gdyby była napastnikiem i miała przewagę fizyczną nad oskarżonymi.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom S. M. (1), gdyż są sprzeczne z zeznaniami J. K., Z. K., K. Ż. oraz opiniami lekarskimi (k.207,209,211). Należy zwrócić uwagę, że pokrzywdzeni doznali konkretnych obrażeń ciała, z pewnością by ich nie doznali gdyby byli napastnikami i mieli przewagę fizyczną nad oskarżonymi. Ponadto protokół oględzin (k.52-53) i dokumentacja fotograficzna (k.54-55) wskazuje, że oskarżony ten miał obrażenia na dłoniach typowe dla osoby zadającej uderzenia rękoma.

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom A. T., gdyż są sprzeczne z zeznaniami J. K., Z. K., K. Ż. oraz opiniami lekarskimi (k.207,209,211). Należy zwrócić uwagę, że pokrzywdzeni doznali konkretnych obrażeń ciała, z pewnością by ich nie doznali gdyby byli napastnikami i mieli przewagę fizyczną nad oskarżonymi. Ponadto protokół oględzin (k.56-57) i dokumentacja fotograficzna (k.58-59) wskazuje, że oskarżony ten miał obrażenia na dłoniach typowe dla osoby zadającej uderzenia rękoma.

Nie zasługują na wiarę zeznania H. J., gdyż są sprzeczne z zeznaniami J. K., Z. K., K. Ż. oraz opiniami lekarskimi (k.207,209,211). Należy zwrócić uwagę, że pokrzywdzeni doznali konkretnych obrażeń ciała, z pewnością by ich nie doznali gdyby byli napastnikami i mieli przewagę fizyczną nad oskarżonymi. Świadek jest kolegą oskarżonych i miał interes osobisty w tym, by pomóc im uniknąć odpowiedzialności karnej.

Nie zasługują na wiarę zeznania M. D., gdyż są sprzeczne z zeznaniami J. K., Z. K., K. Ż. oraz opiniami lekarskimi (k.207,209,211). Należy zwrócić uwagę, że pokrzywdzeni doznali konkretnych obrażeń ciała, z pewnością by ich nie doznali gdyby byli napastnikami i mieli przewagę fizyczną nad oskarżonymi. Świadek jest partnerką oskarżonego S. M. (1) i koleżanką pozostałych oskarżonych i miała interes osobisty w tym, by pomóc im uniknąć odpowiedzialności karnej.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

1.OCena DOWOdów

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

II.

III.

IV.

V.

VI.

A. T.,

P. Ł.,

S. M. (1).

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżeni A. T. i S. M. (1) wzięli udział w pobiciu J. K., bijąc go po głowie pięściami i rękoma. Na skutek tej przemocy pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia twarzy, rany tłuczonej w okolicy kąta zewnętrznego oka prawego oraz obrzęku powieki górnej oka prawego. Obrażenia te stanowiły naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni (por. opinia lekarska z k.209). Ze względu na użytą siłę fizyczną, przewagę napastników i przełamanie możliwości obronnych pokrzywdzonego oskarżeni narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub art. 157 § 1 k.k.

Prowadzi to do uznania, że oskarżeni A. T. i S. M. (1) dopuścili się popełnienia przestępstw określonych w art. 158 § 1 k.k.

Oskarżeni P. Ł. i S. M. (1) wzięli udział w pobiciu Z. K., bijąc ją po głowie pięściami, a P. Ł. ugryzła ją w palec lewej ręki. Na skutek tej przemocy pokrzywdzona doznała obrażeń ciała w postaci otarcia naskórka paliczka środkowego palca IV ręki lewej z zasinieniem i obrzękiem tkanek. Obrażenia te stanowiły naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni (por. opinia lekarska z k.207). Ze względu na użytą siłę fizyczną, przewagę napastników i przełamanie możliwości obronnych pokrzywdzonej oskarżeni narazili pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub art. 157 § 1 k.k.

Prowadzi to do uznania, że oskarżeni P. Ł. i S. M. (1) dopuścili się popełnienia przestępstw określonych w art. 158 § 1 k.k.

Oskarżony S. M. (1) wspólnie i w porozumieniu z nieustalonymi sprawcami dokonał pobicia K. Ż., który na skutek uderzenia pięściami i kopania doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy w okolicy potylicy z zasinieniem i obrzękiem tkanek. Oskarżeni A. T. i S. M. (1) wzięli udział w pobiciu J. K., bijąc go po głowie pięściami i rękoma. Na skutek tej przemocy pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia twarzy, rany tłuczonej w okolicy kąta zewnętrznego oka prawego oraz obrzęku powieki górnej oka prawego. Obrażenia te stanowiły naruszenie czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni (por. opinia lekarska z k.211). Ze względu na użytą siłę fizyczną, przewagę napastników i przełamanie możliwości obronnych pokrzywdzonego oskarżeni narazili pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 k.k. lub art. 157 § 1 k.k.

Biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że oskarżony S. M. (1) dopuścił się popełnienia kolejnego przestępstwa określonego w art. 158 § 1 k.k.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

II.

III.

A. T.,

P. Ł..

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Oskarżony A. T. ma 22 lata, jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu, nie był karany (k.353). Pokrzywdzony J. K. doznał niewielkich obrażeń ciała, wymagał jedynie doraźnej pomocy lekarskiej. Uwzględniając powyższe uznać należy, że stopień winy i społecznej szkodliwości czynu nie były znaczne, a postawa życiowa oskarżonego i jego warunki osobiste wskazują, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego w przyszłości. Stąd warunkowe umorzenie postępowania na okres 2 lat próby powinno być trafną reakcją prawnokarną na naruszenie przez tego oskarżonego porządku prawnego. Świadczenie pieniężne w kwocie 500 złotych i dozór kuratora powinny wzbudzić w oskarżonym szacunek dla porządku prawnego i przeciwdziałać naruszaniu uprawnień innych osób.

Oskarżona P. Ł. ma 20 lata, jest panną, nie ma nikogo na utrzymaniu, pracuje jako kelnerka (oświadczenie z k. 360v), nie była karana (k.354). Pokrzywdzona Z. K. doznała niewielkich obrażeń ciała, nawet nie wymagała pomocy lekarskiej. Uwzględniając powyższe uznać należy, że stopień winy i społecznej szkodliwości czynu nie były znaczne, a postawa życiowa oskarżonej i jej warunki osobiste wskazują, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegała porządku prawnego w przyszłości. Stąd warunkowe umorzenie postępowania na okres 2 lat próby powinno być trafną reakcją prawnokarną na naruszenie przez oskarżoną porządku prawnego. Świadczenie pieniężne w kwocie 500 złotych i dozór kuratora powinny wzbudzić w oskarżonej szacunek dla porządku prawnego i przeciwdziałać naruszaniu uprawnień innych osób.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. M. (1)

IV.

V.

VI.

VII.

IV.

V.

VI.

VII.

S. M. (1) ma 25 lat, jest kawalerem, nie ma nikogo na utrzymaniu, pracuje i zarabia około 2.600 złotych (oświadczenie z k. 341v).

Okoliczności obciążające:

- działanie umyślne, z zamiarem bezpośrednim,

- niemały stopień winy i społecznej szkodliwości czynu,

- współdziałanie z inną osobą,

- karalność (k.356),

Okoliczności łagodzące:

- niewielkie obrażenia ciała pokrzywdzonego.

Uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień winy, biorąc pod uwagę warunki i właściwości osobiste oskarżonego, Sąd uznał, że karą adekwatną, sprawiedliwą i zdolną skłonić oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości za popełnienie pierwszego z przypisanych mu przestępstw powinna być kara 50 stawek dziennych grzywny. Wskazać należy, że kary pozbawienia wolości i ograniczenia wolności były zbyt surowe, uwzględniając okoliczności zdarzenia i warunki osobiste oskarżonego.

Okoliczności obciążające:

- działanie umyślne, z zamiarem bezpośrednim,

- niemały stopień winy i społecznej szkodliwości czynu,

- współdziałanie z inną osobą,

- karalność (k.356),

Okoliczności łagodzące:

- niewielkie obrażenia ciała pokrzywdzonej.

Uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień winy, biorąc pod uwagę warunki i właściwości osobiste oskarżonego, Sąd uznał, że karą adekwatną, sprawiedliwą i zdolną skłonić oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości za popełnienie pierwszego z przypisanych mu przestępstw powinna być kara 50 stawek dziennych grzywny. Nadmienić należy, że kary pozbawienia wolości i ograniczenia wolności były zbyt surowe, uwzględniając okoliczności zdarzenia i warunki osobiste oskarżonego.

Okoliczności obciążające:

- działanie umyślne, z zamiarem bezpośrednim,

- niemały stopień winy i społecznej szkodliwości czynu,

- współdziałanie z innymi osobami,

- karalność (k.356),

Okoliczności łagodzące:

- niewielkie obrażenia ciała pokrzywdzonego.

Uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień winy, biorąc pod uwagę warunki i właściwości osobiste oskarżonego, Sąd uznał, że karą adekwatną, sprawiedliwą i zdolną skłonić oskarżonego do przestrzegania porządku prawnego w przyszłości za popełnienie pierwszego z przypisanych mu przestępstw powinna być kara 50 stawek dziennych grzywny. Z pewnością kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności były zbyt surowe, uwzględniając okoliczności zdarzenia i warunki osobiste oskarżonego.

Wysokość stawki dziennej została ustalona na kwotę 10 złotych, ze względu na niewielkie dochody oskarżonego.

Kara łączna została orzeczona na zasadzie znacznej absorpcji kar, ze względu na bliski związek przedmiotowy przypisanych oskarżonemu przestępstw. Kara łączna 120 stawek dziennych grzywny jest adekwatna do popełnienia przypisanych oskarżonemu trzech występków.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. T.,

P. Ł.,

S. M. (1)

I.

XI.

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1086), która m.in. zmieniła treść art. 37a k.k. i art. 85 k.k., niewątpliwie wprowadzając surowsze warunki orzeczenia kar wolnościowych i połączenia kar jednostkowych. W tej sytuacji, zgodnie z treścią art. 4 § 1 k.k., do odpowiedzialności karnej oskarżonych należy zastosować Kodeks Karny w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tej ustawy.

Dowód rzeczowy w postaci kurtki A. T. (por. protokół zatrzymania z k.35-37) stanie się zbędny po prawomocnym zakończeniu postępowania. Stąd, dowód ten należy zwrócić temu oskarżonemu.

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-----

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XII.

Oskarżeni mają niewielkie dochody, oskarżony S. M. (1) ma do spłaty karę łączną grzywny, a pozostali oskarżeni powinni spłacić świadczenia pieniężne. W tej sytuacji zasądzenie od oskarżonych zwrotu kosztów sądowych mogłoby być dla nich zbyt uciążliwe. Stąd, zwolniono ich z tego obowiązku, zgodnie z treścią przepisów powołanych w punkcie XII wyroku.

1.Podpis