Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 9 listopada 2020 r.

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 45/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. H.

Czyn z aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona w dniach określonych w zarzucie przetwarzała dane osobowe dotyczące stanu zdrowia byłego męża P. S..

- częściowo wyjaśnienia oskarżonej,

- zeznania P. S.,

- pisma ZUS.

- k. 37,220v,232v-233,

- k. 13v-14,21v,

- k.3-7,9-10,29.

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

M. H.

Czyn wskazany w punkcie I wyroku.

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1

Wiarygodna część wyjaśnień oskarżonej,

Zeznania oskarżyciela posiłkowego,

Pisma ZUS,

Maile oskarżyciela posiłkowego (k.111-115).

Wyjaśnienia oskarżonej zasługują na wiarygodność w części, w której podała, że przetwarzała dane osobowe byłego męża. Ta część wyjaśnień oskarżonej jest logiczna, rzeczowa i znajduje potwierdzenie w zeznaniach pokrzywdzonego (k.13v-14,21v,232) i pismach ZUS (k.3-7,9-10,29).

Zeznania oskarżyciela posiłkowego zasługują na wiarę, gdyż są logiczne, rzeczowe i znajduje potwierdzenie w wiarygodnej części wyjaśnień oskarżonej i pismach ZUS (k.3-7,9-10,29).

Dokumenty te zostały uznane za podstawę ustalenia stanu faktycznego, gdyż zostały sporządzone przez powołane do tego osoby, a ich autentyczność nie budzi wątpliwości.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Niewiarygodna część wyjaśnień oskarżonej.

Nie zasługuje na wiarę ta część wyjaśnień oskarżonej, w której stwierdziła, że nie przetwarzała danych osobowych oskarżyciela posiłkowego, gdyż jest sprzeczna z zeznaniami byłego męża oskarżonej oraz treścią pism ZUS (k.3-7,9-10,29).

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

art. 107 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych.

M. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżona pozostawała w sporach z byłym mężem, tłem tego konfliktu były między innymi alimenty na rzecz wspólnych dzieci, przy czym były mąż oskarżonej nie realizował tego obowiązku zgodnie z tytułem wykonawczym, gdyż oskarżona wystąpiła do Komornika o przymusowego wykonanie tego obowiązku (por. zeznania oskarżyciela posiłkowego z k. 232v). W tej sytuacji życiowej oskarżona zapoznała się z danymi byłego męża zawartymi na platformie Usług (...). Zapoznawała się z tymi danymi jako lekarz, do czego byłaby uprawniona gdyby jej były mąż był wówczas jej pacjentem. Jednak oskarżyciel posiłkowy nigdy nie był pacjentem oskarżonej, a oskarżona przetwarzała jego dane osobowe w ramach osobistego sporu z byłym mężem.

Następstwem naruszenia przez oskarżoną zasad ograniczonego dostępu do danych osobowych było zapoznanie się z nimi, choć należy zgodzić się ze stwierdzeniem oskarżonej, że nie wykorzystała tych danych, a jedynie się z nimi zapoznała (por. pisma ZUS z k. 3-7). Twierdzenia oskarżyciela posiłkowego o doznanej krzywdzie należy uznać za znaczną przesadę, o czym świadczy ponadto treść i forma pism wysłanych przez oskarżyciela posiłkowego byłej żonie (k.111-115). Niewątpliwie natomiast w sytuacji wzajemnych pretensji i zastrzeżeń niezgodne z prawem działanie oskarżonej spowodowało dalsze zaognienie konfliktu i jego eskalację.

Rozważania powyższe prowadzą do wniosku, że oskarżona przetwarzała dane osobowe byłego męża, i to dotyczące stanu jego zdrowia, a nie miała do tego uprawnienia. Należy zatem uznać, że oskarżona dopuściła się popełnienia przestępstwa określonego w art. 107 ust. 2 Ustawy o ochronie danych osobowych.

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

punkt I wyroku

art. 66 § 1 k.k. w zw. z art. 67 § 1 k.k.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

Stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonej nie był znaczny, choć wyższy niż znikomy w rozumieniu art. 1 § 2 k.k., gdyż oskarżona przetwarzała dane osobowe byłego męża, lecz miało to związek z uchylaniem się byłego męża od alimentowania wspólnych dzieci.

Nie był znaczny również stopień winy oskarżonej, gdyż zdarzenie było incydentem w jej życiu, a prowadzi ona ustabilizowany tryb życia, wykonuje społecznie ważny i niezbędny zawód oraz nie była karana (k.42,223).

Oskarżona ma 42 lata, jest rozwódką, pracuje jako lekarz, ma dwoje dzieci na utrzymaniu, zarabia około 6.500 złotych (oświadczenie z k.220), nie była karana (k.223).

Celem postępowania karnego jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i kształtowanie w społeczeństwie szacunku dla norm prawnych i słusznych interesów innych osób oraz wskazywanie, że zasady ochrony danych osobowych powinny być przestrzegane przez wszystkich, by unikać wszelkich sytuacji naruszających poufność tych danych i wykorzystywanie ich jedynie w celach, dla których zostały zgromadzone.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne, uznając, że jest to wystarczające do przekonania oskarżonej by przestrzegała porządku prawnego i nie popełniła przestępstwa w przyszłości. Okres próby został określony na okres 1 roku, gdyż jest to wystarczające do weryfikacji prognozy kryminalnej wobec oskarżonej.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. H.

II.

art. 67 § 3 k.k.

Oskarżona niewątpliwie naruszyła zaufanie, którym została obdarzona jako lekarz, gdyż mogła uzyskiwać dostęp do danych osobowych jedynie swoich pacjentów i w celu udzielania im świadczeń zdrowotnych. Dla wzmocnienia wychowawczego oddziaływania wyroku, koniecznym jest zobowiązanie oskarżonej do uiszczenia świadczenia pieniężnego na cel społeczny. Kwota 1.000 złotych jest adekwatna do rozmiaru naruszenia przez oskarżonej obowiązków lekarza jako dysponenta danych osobowych zgromadzonych na platformie usług (...).

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III.

Oskarżona na stałe, niemałe dochody, będzie zatem mogła uiścić poniesione na rozpoznanie sprawy koszty sądowe, które nie powinny być przerzucane na ogół podatników.

1.1Podpis