Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 609/20

Uzasadnienie dotyczy całości wyroku

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

J. Z. (1)

Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 21.03.2019 r. między godz. 15:20 a 15:22 przesyłając wiadomości tekstowe z telefonu o numerze 573-095-846, groził E. L. pozbawieniem życia, a groźby te wzbudziły w niej uzasadnioną obawę ich spełnienia.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. W wyznaczonym okresie od dnia 21.03.2019 r. do dnia 21.04.2019 r. zarejestrowanym użytkownikiem kart SIM o nr (...): (...) był J. Z. (1). W tym czasie w/w numer abonencki współpracował tylko z jednym numerem (...): (...).

2. W dniu 21.03.2019 r. na numer (...) E. L. otrzymała wiadomości tekstowe z nr (...). Pierwsza wiadomość była o godz. 15:20 o treści „Ty (...) nie ma cię”, następna o godz. 15:21 o treści „Teraz (...) zatańczymy, zginiesz jako (...)” i ostatnia o godz. 15:22 o treści „Do piachu (...)”.

3. Połączenia te były wykonywane za pośrednictwem stacji (...) obejmującej swoim zasięgiem miejsce zamieszkania syna pokrzywdzonej D. L..

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania E. L.

- dane telekomunikacyjne

- notatka urzędowa

- zeznania D. L.

- kserokopia wydruków SMS

k.157v., 81

k.116v.-117, 3, 8

k.24

k.25

k.117, 15

k.7

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. Z. (1)

Zarzut opisany w pkt 1 wyroku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1. W dniu 21.03.2019 r. oskarżony przesłał do E. L. wiadomości tekstowe z groźbami pozbawienia życia.

wyjaśnienia oskarżonego

k.157v., 81

2.  OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1-3

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania E. L., D. L.,

- dane telekomunikacyjne

- notatka urzędowa

- kserokopia wydruków SMS

Sąd nie miał wątpliwości, że w dniu 21.03.2019 r. E. L. na swój numer telefonu otrzymał w/w groźby, zaś ich autor przesłał je z numeru (...). Wszystkie te okoliczności znajdują potwierdzenie w zeznaniach wymienionych obok świadków oraz w wydruku tych SMS-ów, jak i w danych telekomunikacyjnych. Sąd w całości dał wiarę zeznaniom w/w świadków, gdyż ocenił je, jako logiczne. Istotne jest to, że E. L. nie zaprzeczyła, że nie zna oskarżonego i nie wie kto przesłał jej te groźby, choć podejrzewa o to syna D. L., z którym jest w konflikcie. Z kolei D. L. zaprzeczył aby był użytkownikiem w/w numeru, nie zna oskarżonego i nie wie kto mógł przesłać przedmiotowe wiadomości. Wszystkie te okoliczności powodują, że w ocenie sądu, wymienione dowody zasługują na obdarzenie ich walorem wiarygodności, zwłaszcza że tworzą jedną spójną całość.

Dowody te potwierdzają także wyjaśnienia J. Z. (1), które sąd w całości uznał za wiarygodne. Oskarżony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i również stwierdził, że nie zna nie tylko pokrzywdzonej ale także jej syna i nigdy nie był w S. i nie zna adresu S. ul. (...).

Prawdziwość, autentyczność i rzetelność sporządzenia ujawnionych w sprawie pozostałych dowodów nieosobowych, w tym także wiarygodność informacji zawartych w danych telekomunikacyjnych, nie była przedmiotem zarzutów stron, ani też nie wzbudziła wątpliwości sądu. Zostały one sporządzone poprawnie, kompleksowo i w sposób zgodny ze standardami rzetelnego postępowania, z tych też względów sąd w całości uznał te dowody za w pełni wiarygodne.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

----------

-----------

------------------------------

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

----------------

---------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

------------------------------------------

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

-----------------

------------------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

---------------------------------------------

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

--------------------

-----------------------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

---------------------------------------

1.6.  Umorzenie postępowania

--------------

-----------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

--------------------------------------------

1.7.  Uniewinnienie

1

J. Z. (1)

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Reasumując, w świetle poczynionych przez sąd ustaleń, wina oskarżonego J. Z. (1) nie została udowodniona. Prokurator zarzucił oskarżonemu, że kierował wobec E. L. groźby karalnych pozbawienia życia. Należy w tym miejscu zauważyć, że z analizy ujawnionych w sprawie dowodów nie wynika, aby można byłoby przypisać J. Z. (1) sprawstwo w/w występku. O ile nie budzi żadnych wątpliwości, że pokrzywdzona otrzymała wyżej opisane SMS-y, to prokurator nie przedstawił żadnego wiarygodnego dowodu potwierdzającego że to właśnie oskarżony je przesłał. Jedynym wiążącym go elementem z przedmiotowym zdarzeniem, jest to, że m.in. w dniu 21.03.2019 r. nr (...) był na niego zarejestrowany. Jednakże w ocenie sądu to za mało by uznać winę oskarżonego, zwłaszcza że nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Po pierwsze, nic nie łączy J. Z. (2) z E. L., oboje zgodnie przyznali, że się nie znają, nie słyszeli wcześniej nawet swoich nazwisk. Oskarżony nie zna również D. L. i tym samym niewiarygodne jest aby niejako chcąc mu pomóc, przesłał te wiadomości, żeby zastraszyć pokrzywdzoną. Wiarygodne jest także i to, że J. Z. (1) nigdy nie był w S. (miejsce zamieszkania D. L.), nawet nie wie gdzie jest ta miejscowość, zwłaszcza że sam mieszka w Ł.. Po drugie, sam fakt zarejestrowania w/w numery na nazwisko oskarżonego nie oznacza samoistnie, że to on w dniu 21.03.2019 r. między godz. 15:20 a 15:22 go użytkował, że w ogóle miał wiedzę, do jakich celów jest wykorzystywany. Z uwagi na znaczny upływ czasu J. Z. (1) nie był w stanie odtworzyć, co działo się z jego telefonem i jak sam stwierdził, to „może dałem komuś zadzwonić z tego telefonu, może ktoś mnie poprosił, dla mnie nie było z tym nigdy żadnego problemu” (k.157v.). Nie wykluczył również że mógł telefon zgubić. Z tych też względów sąd zobligowany był kierować się zasadą domniemania niewinności (in dubio pro reo). Wprawdzie nakaz ten odnosi się jedynie do takich wątpliwości, które nie dają się usunąć, jednakże w niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek wiarygodnych dowodów, które podważyłyby wyjaśnienia oskarżonego, a tylko takie dowody mogą stanowić podstawę do odtworzenia stanu faktycznego. Sąd nie może opierać się na hipotezach, choćby były jak najbardziej logiczne i mogły stanowić pewne wytłumaczenie zaistniałych zdarzeń, gdy nie ma na to poparcia w dowodach.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

------

-----------

------------

-------------------------

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-----------

------------------

-----------------

---------------------

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

------------------------------------

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej przedstawione okoliczności sąd uniewinnił J. Z. (1) od popełnienia zarzucanego mu czynu i zgodnie z treścią art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu został obciążony Skarb Państwa.

6.  1Podpis