Pełny tekst orzeczenia

sygn. akt IX P 166/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Justyna Olechnowicz

Protokolant: sekr. sąd. Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. J.

przeciwko Izbie Administracji Skarbowej w S.

o uchylenie oceny okresowej

I. oddala powództwo,

II. zasądza od powódki E. J. na rzecz pozwanej I. Administracji Skarbowej w S. kwotę 120 zł (stu dwudziestu złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.