Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Kop 253/12

POSTANOWIENIE

dnia 31 grudnia 2012r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział III Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Mariusz Wiązek

Protokolant: Joanna Rapior

Prokurator Prokuratury Okręgowej – nie stawił się – zawiadomiony prawidłowo.

po rozpoznaniu w sprawie ściganej A. B.

skazanej za czyny z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i czyn z art. 291 § 1 k.k.

z wniosku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 21 grudnia 2012r. (data wpływu), sygn. akt V K 466/09

w przedmiocie wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania

na podstawie art. 607 a k.p.k.

postanawia

wydać europejski nakaz aresztowania w stosunku do obywatelki polskiej A. B. z domu K. , ur. (...) w D., córki B. i A. z domu C., ostatnio zamieszkałej: B., ul. (...)

skazanej

prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 28 września 2009r., sygn. akt V K 466/09 na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4, której wykonanie zarządzono prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 14 grudnia 2010r., sygn. akt V Ko 2923/10

za to, że:

1. w dniach 24 stycznia 2002r., 14, 15 i 28 lutego 2002r., 26 kwietnia 2002r., we W., działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, odnośnie której prowadzone jest odrębne postępowanie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru kradzieży litografii autorstwa N. Ordy oraz J. C. i A. M. zabrała w celu przywłaszczenia 105 litografii autorstwa N. Ordy o łącznej wartości 26 250 zł pochodzących z teki o tytule „Album widoków przedstawiający miejsca historyczne Królestwa G. i Ziem (...)” i numerze katalogowym A Gr : 116/1-260 oraz 10 litografii autorstwa J. C. i A. M. o łącznej wartości 2 500 zł pochodzących z teki o tytule „Album W. i O. rysowane i litografowane z natury przez J. C. i A. M. własność lit A. D. i S-ki w W., ul. (...)” i numerze katalogowym A Gr: 66/1-14 ze zbiorów Zakładu (...) we W.,

tj. za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k.

2. w dniach 22, 23 stycznia 2002r., 27, 28 lutego 2002r., 26 kwietnia 2002r., we W., działając wspólnie i w porozumieniu z inną ustaloną osobą, odnośnie której prowadzone jest odrębne postępowanie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru kradzieży litografii autorstwa N. Ordy zabrała w celu przywłaszczenia 149 litografii autorstwa N. Ordy o łącznej wartości 37 250 zł pochodzących z teki o tytule „Album widoków” i numerze katalogowym (...) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we W.,

tj. za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k.

3. w okresie od nieustalonego dnia marca 2002r. do dnia 23 maja 2002r. w P., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru kradzieży litografii autorstwa N. Ordy zabrała w celu przywłaszczenia 21 litografii autorstwa N. Ordy o łącznej wartości 5 250 zł pochodzących z teki o tytule „Album widoków-Królestwo (...) i P. Zachodnie” ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w P.,

tj. za przestępstwo z art. 278 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k.

4. w dniu 23 maja 2002r. w B., przyjęła i pomogła do ukrycia trzech autolitografii autorstwa J. R. o tytułach „Sprzedawca węgla”, (...), (...) o łącznej wartości 1 200 zł pochodzących z albumu J. R. o tytule „Z dawnej i niedawnej W., Album typów ulicznych” i numerze katalogowym AI. 302 ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w T., wiedząc, że pochodzą z czynu zabronionego,

tj. za przestępstwo z art. 291 § 1 k.k.

UZASADNIENIE

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 28 września 2009r., sygn. akt V K 466/09 A. B. została skazana na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lat 4 za opisane powyżej przestępstwa kwalifikowane z art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i z art. 291 § 1 k.k. Sąd wydał powyższy wyrok uwzględniając wniosek prokuratora o wydanie wyroku bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie uzgodnionych uprzednio z A. B. kar i środków karnych. Skazana A. B. nie stawiła się na termin posiedzenia, na którym wydano powyższy wyrok. O posiedzeniu oraz o tym, że orzeczenie może zostać wydane została zawiadomiona na adres wskazany w postępowaniu przygotowawczym. Wezwanie odebrała sąsiadka skazanej w dniu 27 sierpnia 2009r. Wezwania na wcześniejsze terminy posiedzeń skazana odbierała osobiście, przesyłała za pośrednictwem faksu swoje oświadczenia w postępowaniu. Skazana nie kwestionowała wydanego orzeczenia.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 14 grudnia 2010r., sygn. akt V Ko 2923/10 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził wykonanie powyższej kary, bowiem w okresie próby A. B. ponownie popełniła umyślne przestępstwo podobne do objętego wyrokiem wydanym w sprawie V K 466/09, za które została prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności.

Wymieniona wzywana do stawienia się w jednostce penitencjarnej celem odbycia kary – nie wykonał polecenia sądu. Podjęte następnie czynności poszukiwawcze nie przyniosły rezultatu. W związku z ukrywaniem się skazanego przed organami wymiaru sprawiedliwości postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2011r.r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zawiesił postępowanie wykonawcze i zarządził poszukiwanie skazanej A. B. listem gończym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności właściwy w postępowaniu wykonawczym Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia wystąpił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w kwestii wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania (dalej: ENA) wobec skazanej.

Wniosek ten zasługuje na uwzględnienie.

Warunki, jakie dla wydania ENA przewiduje przepis art. 607a k.p.k., zostały w przedmiotowej sprawie spełnione. A. B.jest osobą skazaną za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych, a podejrzenie, że przebywa ona obecnie prawdopodobnie na terytorium kraju Unii Europejskiej – wynika wprost ze zgromadzonych dokumentów.

Brak jest przy tym określonych w art. 607b k.p.k. negatywnych przesłanek wydania ENA. A. B.została bowiem skazana na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu w wymiarze przekraczające 4 miesiące.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.