Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1565/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 stycznia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia S.O. Bartosz Kaźmierak

Sędziowie:

S.O. Mariola Szczepańska

S.O. Ryszard Badio (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2021 r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 18 marca 2019 r.

sygn. akt XIII GC 34/13

1.  oddala apelację;

2.  zasądza (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwotę 2.700,00 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Bartosz Kaźmierak

Mariola Szczepańska

Ryszard Badio