Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 902/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 stycznia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Jolanta Jachowicz

po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2021 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w L.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w R.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

z dnia 3 kwietnia 2020 roku, sygn. akt XIII GC 380/20

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z pozostawieniem temuż sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego.

Jolanta Jachowicz

ZARZĄDZENIE

odpis wyroku z uzasadnieniem (po jego sporządzeniu) doręczyć pełnomocnikowi powoda oraz pozwanemu.

27.01.2021r.