Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII K 542/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Krzaczyńska-Sobczak

Protokolant: Iwona Jasińska

przy udziale Prokuratora: xxx

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 roku

sprawy P. M. , syna J. i B. z domu P., urodzonego w dniu (...) w P.

oskarżonego o to, że:

w dniu 29 lutego 2020 roku około godz. 21:00 w P. na ul. (...), woj. (...), kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym motorowerem marki (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzącym o godz. 21:01 do stężenia 1,42 mg/l, o godz. 21:19 do stężenia 1,22 mg/l, o godz. 21:22 do stężenia 1,24 mg/l,(alcosensor) o godz. 21:25 do stężenia 1,35 mg/l, o godz. 21:28 do stężenia 1,35 mg/l, (alkometr) alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu, czym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przy czym czynu tego dopuścił się w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych orzeczonego przez Sąd (...) w P. prawomocnym wyrokiem sygn. akt (...)

tj. o czyn z art. 178a§4 kk

orzeka:

1.  oskarżonego P. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 178 a § 4 kk i za to na podstawie art. 178a § 4 kk wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 69 § 1, § 2 i § 4 kk oraz art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat;

3.  na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w ilości 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

4.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania na piśmie sądu o przebiegu okresu próby co 6 (sześć) miesięcy;

5.  na podstawie art. 42 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 8 (ośmiu) lat;

6.  na podstawie art. 43a § 2 kk zasądza od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej kwotę 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych tytułem świadczenia pieniężnego;

7.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 70 (siedemdziesięciu) złotych tytułem zwrotu wydatków oraz kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem opłaty.