Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI GC 1238/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 11 stycznia 2021 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy,

w składzie:

Przewodniczący: SSR Mariusz Zawicki

Protokolant: Paulina Lebowska

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2021 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa A. T.

przeciwko (...) spółce akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 13135,42 zł (trzynaście tysięcy sto trzydzieści pięć zł czterdzieści dwa gr) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 25 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 2666,90 zł (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć zł dziewięćdziesiąt gr) tytułem zwrotu kosztów procesu, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Sygnatura akt: XI GC 1238/19

Sprawa rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 30 kwietnia 2019 roku powódka A. T. zażądała od pozwanego (...) spółka akcyjna w W. V. (...) zapłaty kwoty 18.840,40 złotych z odpowiednimi odsetkami. Powódka dochodzi odszkodowania od pozwanego a na dochodzoną kwotę składają się koszty:

- 707,25 złotych tytułem kosztów parkowania pojazdu na parkingu;

- 400 złotych holowanie pojazdu;

- 79,95 złotych koszt usługi odbioru pojazdu po zakończonym najmie;

- 17.653,20 złotych tytułem kosztów najmu pojazdu zastępczego;

Powódka zażądała od pozwanej zwrotu kosztów procesu.

W sprawie wydano nakaz zapłaty (karta 67)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki, na jej rzecz, zwrotu kosztów procesu. Pozwana wskazała, że z tytułu najmu pojazdu wypłaciła powódce 5.227,50 złotych (za 34 dni najmu) oraz koszt holowania 400 złotych.

W toku postępowania strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 marca 2018 roku doszło do zdarzenia, w którym uszkodzony został pojazd marki A. (...). Sprawca kolizji posiadał ubezpieczenie OC w (...) spółka akcyjna w W. V. (...). W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel, po sporządzeniu kalkulacji, uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w kwocie 5.627,50 złotych brutto na którą składał się koszt jednego holowania, w stawce przyjętej przez powoda, koszt najmu pojazdu zastępczego przy przyjęciu jednak 34 dni zasadnego najmu przy stawce 125 złotych netto za dobę. Odmówiono zwrotu kosztów drugiego holowania, kosztów przechowywania pojazdu na parkingu i kosztów odbioru pojazdu zastępczego. Zapłata nastąpiła w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Niesporne,

W pojeździe powstała szkoda częściowa, pojazd był naprawiany. Szkodę zgłoszono w dniu 4 kwietnia 2018 roku, odpowiedzialność za szkodę przyjęto 25 kwietnia 2018 roku, wypłata niespornej należności nastąpiła 26 kwietnia 2018 roku. W dniu wydania i przesłania przez ubezpieczyciela pierwszej kalkulacji pojazd odholowano do warsztatu, termin naprawy nie był umówiony, do rozbrojenia przystąpiono 7 maja 2018 roku, 8 maja 2018 roku zgłoszono potrzebę kolejnych oględzin, wobec braku odzewu monitowano ubezpieczyciela o oględziny, koleją kalkulację ubezpieczyciel przesłał 24 maja 2018 roku w dniu 8 czerwca 2018 roku po zastrzeżeniach warsztatu przesłano kolejną kalkulację ubezpieczyciela. Pojazd wydano po ostatnich oględzinach 7 lipca 2018 roku. Dopłata do odszkodowania za naprawę nastąpią 8 sierpnia 2018 roku.

Dowód:

- zeznania świadka R. T., karta 311 koperta płyta CD protokół;

- zeznania świadka J. B., karta 311 koperta płyta CD protokół;

W dniu 4 kwietnia 2018 roku poszkodowana zawarła z A. T. umowę najmu pojazdu zastępczego. Stawkę najmu pojazdu V. określono na 280 złotych netto za dobę a koszt podstawienia. Kolejną umowę najmu zawarto 5 maja 2018 roku a stawkę najmu pojazdu R. określono na 250 złotych netto za dobę. Kolejną umowę najmu zawarto 2 czerwca 2018 roku a stawkę najmu za pojazd R. określono na 300 złotych netto za dobę. Ostatnią umowę najmu zawarto 10 czerwca 2018 roku a stawkę najmu określono na 275 złotych netto za dobę.

Dowód:

- umowa najmu, karta 18;

- umowa najmu, karta 19;

- umowa najmu, karta 20;

- umowa najmu karta 21;

W dniu 13 lipca 2018 roku poszkodowany P. A. jako cedent zawarł z A. T. umowę przelewu wierzytelności przysługującej cedentowi od ubezpieczyciela oraz sprawcy wypadku w związku z fakturą (...)

O zbyciu wierzytelności poinformowano pisemnie ubezpieczyciela.

Dowód:

- umowa cesji, karta 14;

- zawiadomienie, karta 15;

W trakcie likwidacji przedmiotowej szkody, poszkodowany zlecił A. T. dwukrotnie, w dniach 4 kwietnia 2018 roku, 26 kwietnia 2018 roku, roku usługę holowania uszkodzonego pojazdu na parking położony w S. przy ul. (...), oraz celem przeprowadzenia badania technicznego, oraz na parking.

Dowód:

- zlecenie usługi holowania k. 16,17

W dniu 6 lipca 2018 roku powódka wystawiła na rzecz poszkodowanej fakturę VAT nr (...) na łączną kwotę 27,435,64 zł brutto tytułem świadczonych usług. Na wskazaną kwotę składały się między innymi kwoty:

- 9.643,20 złotych, 8.610 złotych, 688,80 złotych, 6.765 zł brutto tytułem najmu pojazdu
zastępczego;

- odbiór pojazdu zastępczego 79,95 złotych brutto;

- holowanie pojazdu 2 razy po 400 złotych brutto;

- parking 846,70 złotych

Dowód:

- faktura VAT, karta 22-23

Powódka wzywała ubezpieczyciela do zapłaty.

Niesporne;

Poszkodowany nie zgłaszał szkody ubezpieczycielowi. Zgłoszenia dokonał pracownik powódki. Poszkodowany był zmuszony do wyjazdów za granicę zaś takiej opcji przy najmie pojazdu za pośrednictwem ubezpieczyciela nie przewidziano.

Dowód:

- zeznania świadka R. T., karta 311 koperta płyta CD protokół;

Urealniony, łączny czas trwania właściwej naprawy pojazdu wynosił 6 dni. Przy zachowaniu przez (...) należytej staranności i bez generowania niezasadnych przerw w toku naprawy zasadny był najem przez poszkodowanego pojazdu zastępczego od początku najmu to jest 4 kwietnia 2018 roku (kiedy dokonano zgłoszenia szkody) do dnia 19 czerwca 2018 roku, kiedy to naprawa pojazdu, a wraz z nią najem pojazdu następczego, powinny zakończyć się. Okres najmu powinien trwać zatem do 67 dni. Ocena uszkodzeń powinna nastąpić 7-8 maja 2018 roku, (...) powinna była sporządzić własny kosztorys, podczas oględzin pracownicy (...) powinni zgłosić dodatkowe uszkodzenia, nieujawnione przez pozwanego. Dotyczy to też wymiany folii i napisów błotników przednich, przetwornicy reflektora i modułu świateł dziennych, których mechaniczne uszkodzenia widoczne były z zewnątrz. Faktycznie (...) sporządziła kosztorys dopiero 5 czerwca 2018 roku jednak nie był on kompletny. W tym dniu należało ustalić pełne zakres czynności naprawczych, gdyby nie przeoczenie przez (...) konieczności wymiany jednorazowego montażu folii i napisów na lakierowanych błotnikach przednich oraz wymiany mechanicznie uszkodzonego sterownika modułu, części te były potrzebne dopiero na końcowym etapie naprawy i ich brak nie wstrzymywał rozpoczęcia prac.

A. powinna zatem rozpocząć naprawę 12 czerwca 2018 roku a skoro naprawa trwać miała 6 dni, zakończyć się powinna 19 czerwca 2018 roku.

Pojazd uszkodzony należał do segmentu (...). Wynajęte pojazdy V. i R. (...) należały do segmentu niższego (...). R. (...) należał do kategorii C. Koszt najmu pojazdów faktycznie wynajętych wynosił 175 – 254 złotych, przeciętnie 217 złotych za dobę (266,91 złotych brutto za dobę).

Dowód:

- opinia biegłego, karta 434-448

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się zasadne w części (70%).

Niespornym jest, iż sprawcę szkody i pozwanego łączyła umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodna z treścią przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 ze zm.).

Przepis art. 4 powyższej ustawy wskazuje, iż ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy w obowiązkowych ubezpieczeniach OC odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem. Natomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 22 ust 1 ustawy).

Zgodnie z treścią art. 822 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia OC ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Zgodnie z treścią art. 822 § 4 k.c. uprawniony do odszkodowania w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela.

W niniejszej sprawie powódka dochodziła kwoty odszkodowania:

- 707,25 złotych tytułem kosztów parkowania pojazdu na parkingu;

- 400 złotych holowanie pojazdu;

- 79,95 złotych koszt usługi odbioru pojazdu po zakończonym najmie;

- 17.653,20 złotych tytułem kosztów najmu pojazdu zastępczego;

W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel, po sporządzeniu kalkulacji, uznał swoją odpowiedzialność i wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w kwocie 5.627,50 złotych brutto na którą składał się koszt jednego holowania, w stawce przyjętej przez powoda, koszt najmu pojazdu zastępczego przy przyjęciu jednak 34 dni zasadnego najmu przy stawce 125 złotych netto za dobę. Odmówiono zwrotu kosztów drugiego holowania, kosztów przechowywania pojazdu na parkingu i kosztów odbioru pojazdu zastępczego. Zapłata nastąpiła w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

W zakresie najmu zakwestionowano okres i stawkę najmu. Wskazano na możliwość najmu pojazdu oferowaną przez pozwanego.

Powódka jest legitymowana czynnie na podstawie zawartej z poszkodowanym umowy cesji wierzytelności. Stosownie do treści art. 509 § 1 kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W myśl § 2 tej normy wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W rozpoznawanej sprawie pozwany nie kwestionował okoliczności, iż co do zasady obciąża go odpowiedzialność odszkodowawcza.

Pozwany zarzucił, iż dotychczas wypłacone kwoty w pełni zaspokoiły roszczenie strony powodowej. Wskazano, że stawki w wystawionej przez powódkę fakturze zostały zawyżone, zaś część usług nie pozostaje w związku ze zdarzeniem.

W judykaturze utrwalony jest pogląd, że odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu, ustalone według cen występujących na lokalnym rynku (por. uchwała SN z 13 czerwca 2003 r., III CZP 32/03 i wskazane w jej uzasadnieniu orzecznictwo), zaś poszkodowany nie ma obowiązku poszukiwania warsztatów oferujących najniższe ceny prac naprawczych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy poszkodowanemu zarzucić można naruszenie wynikającego z art. 354 § 2 k.c. obowiązku współpracy z dłużnikiem, lub działanie sprzeczne z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym poszkodowany jest zobowiązany zapobieżeniu zwiększenia się szkody, a więc sytuacja, w której poszkodowany świadomie lub przez niedbalstwo wybrał zakład oferujący usługi w zawyżonych cenach (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2002 r., I CKN 1466/99). To samo odnieść należy do obowiązku poszukiwania najtańszego najmu. W niniejszej sprawie sąd ustalił, że pozwana oferowała poszkodowanemu możliwość najmu pojazdu za jej pośrednictwem. Rozmowę, w imieniu poszkodowanego, prowadził pracownik przedsiębiorstwa powódki. Poszkodowany pracował za granicą, wyjeżdżał za granicę, opcja najmu za pośrednictwem ubezpieczyciela nie była dla poszkodowanego zasadna, skoro nie umożliwiono tej możliwości przy najmie za pośrednictwem ubezpieczyciela.

Mając na uwadze opinię biegłego, przyjęto czas najmu 67 dni. Czas objęty pozwem był zawyżony, przez zaniedbanie (...) doszło do wydłużenia czasu najmu, za który to okres nie ponosi odpowiedzialności pozwany ubezpieczyciel.

Sąd przyjął również w tym okresie stawkę najmu 217 złotych netto a nie zaś ustaloną przez powódkę i poszkodowaną albowiem z opinii biegłego wynika, że była to stawka zawyżona, o ile wynajęto pojazdy klasy niższej aniżeli pojazd uszkodzony to stawka za najem powinna odpowiadać stawce przyjętej za faktycznie wynajęty pojazd a nie pojazd uszkodzony Skoro poszkodowany wynajął pojazd klasy niższej, godził się na to, stawka powinna być odpowiednia do tej klasy a wynosi ona średnio 217 złotych netto (266,91 złotych brutto za dobę).

Stąd należność za najem wyniosła 17.882,97 złotych ( 67 dni x 266,91 złotych) a po uwzględnieniu wypłaconej kwoty 5.227,50 złotych złotych do zapłaty pozostawała kwota 12.655,47 złotych.

Koszt nieuwzględnionego holowania pojazdu sąd uznał jako zasadny. Pojazd należało przewieźć z miejsca postoju do zakładu. Skoro pozwany wypłacił odszkodowanie odpowiadające kosztowi faktycznemu pierwszego holowania, a koszt drugiego holowania był taki sam, ustalając potrzebę drugiego holu, przyjęto również stawkę jak za pierwszy hol.

W zakresie kosztów odbioru pojazdu do koszt ten sąd uznaje za konieczny, odbiór jak i podstawienie pojazdu sąd usługami i zjawiskami powszechnymi, brak jest podstaw do uznania aby usługa ta miała być darmowa, bądź aby jej koszt miał pokryć poszkodowany. Koszt parkingu 707,25 złotych uznano za niezasadny. Parkowanie jest istotnie potrzebne kiedy poszkodowany nie ma możliwości przechowania pojazdu uszkodzonego, koszt ten kwestionował pozwany a z uwagi na nieobecność świadka - poszkodowanego nie ustalono, czy mógł on pojazd uszkodzonym garażować, czy powiadał miejsce aby pojazd przechowywać u siebie na terenie domu, działki itp.

Stąd na rzecz powódki zasądzono kwotę 13.135,42 złotych. O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 k.c. w zw. z art. 817 § 1 k.c. zgodnie z żądaniem pozwu.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje postawę prawną w art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. w związku z art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Koszty rozdzielono w myśl art. 102 k.p.c. Powód sprawę wygrał w części 70%. Na koszty powoda składa się koszt wynagrodzenia pełnomocnika i opłaty od pełnomocnictwa 3.617 złotych, opłata od pozwu 943 złotych, koszt opinii 800 złotych. Daje to kwotę 5.360 złotych z czego 70% daje 3.752 złotych. Koszty poniesione przez pozwanego to 3.617 złotych oraz kwota uzupełnienia wynagrodzenia biegłego 262,72 złotych z czego 30% daje 1.085,10 złotych. Stąd na rzecz powoda zasądzono koszty procesu w kwocie 2,666.90 złotych (3,752 – 1.085,10 złotych).

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

(...)

-(...)

3.  (...)