Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: XI GC 358/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2021 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki

Protokolant: Paulina Lebowska

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2021 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa F. S. i P. Ł.

przeciwko (...) spółka akcyjna w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 10.100 (dziesięć tysięcy sto) złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 listopada 2019 roku;

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 4.800 (cztery tysiące osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty;

3.  zawraca powodom solidarnie od Skarbu Państwa –Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 384 (trzysta osiemdziesiąt cztery) złote tytułem nadpłaconej zaliczki;

4.  zawraca pozwanemu od Skarbu Państwa –Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie kwotę 384 (trzysta osiemdziesiąt cztery) złote tytułem nadpłaconej zaliczki.

Sygnatura akt: XI GC 358/20

Sprawa rozpoznana w postępowaniu uproszczonym

UZASADNIENIE

Powodowie F. S. i P. Ł. wnieśli przeciwko pozwanemu (...) spółce akcyjnej w W. o zapłatę kwoty 10 100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz o zasądzenie kosztów procesu, tytułem pokrycia pełnych kosztów najmu pojazdu zastępczego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.

Nakazem zapłaty sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

W przepisanym terminie (...) spółka akcyjna w W. wniósł sprzeciw od ww. nakazu zapłaty zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu.

W toku postępowania strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 24 czerwca 2019 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ pojazd marki S. (...) nr rej. (...), należący do P. W., który użytkował go jaki taksówki. Sprawca zdarzenia posiadał ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wykupioną w pozwanym (...) spółce akcyjnej w W..

Bezsporne.

Poszkodowany dokonał zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy, który poinformował poszkodowanego o możliwości zorganizowania najmu pojazdu zastępczego przez pozwanego. Oferta nie zawierała jednak propozycji w zakresie pojazdu przystosowanego do prowadzenia działalności gospodarczej TAXI. Poszkodowany nie skorzystał z tej oferty.

Dnia 25 czerwca 2019 r. poszkodowany zawarł z powodami umowę najmu pojazdu zastępczego marki S. (...) nr rej. (...), który był wyposażony jak taksówka, przy dobowej stawce najmu wynoszącej 350 zł netto.

Dowód:

- oświadczenie z dnia 25 czerwca 2019 r. k. 10v.;

- umowa najmu z dnia 25 czerwca 2019 r. k. 8v.;

- nagranie, płyta DVD k. 62;

- akta szkody, płyta DVD k. 62;

- zeznania świadka P. W. k. 56;

W sporządzonej dnia 24 czerwca 2019 r. kalkulacji naprawy, warsztat naprawy ustalił koszt naprawy pojazdu poszkodowanego na kwotę 8298,26 zł brutto.

Dowód:

- kalkulacja z dnia 24 czerwca 2019 r. k. 11-14;

- harmonogram naprawy k. 15;

Dnia 6 sierpnia 2019 r. poszkodowany zwrócił powodom wynajęty pojazd zastępczy, oświadczając, iż pojazd zastępczy wykorzystywany był przez niego w celach prowadzenia działalności gospodarczej TAXI.

Tego samego dnia powodowie wystawili na rzecz poszkodowanego fakturę VAT nr (...) na kwotę 15 498 zł brutto, tytułem najmu pojazdu zastępczego przez okres 36 dni, przy dobowej stawce najmu wynoszącej 350 zł netto.

Dowód:

- potwierdzenie zwrotu pojazdu k. 9;

- oświadczenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. k. 10;

- faktura VAT nr (...) k. 9v.;

- zeznania świadka P. W. k. 56;

Dnia 7 sierpnia 2019 r. zakończono naprawę pojazdu poszkodowanego i wydano mu pojazd.

Dowód:

- harmonogram naprawy k. 15;

Dnia 31 sierpnia 2019 r. poszkodowany zawarł z powodami umowę cesji wierzytelności, na podstawie której przelał na rzecz powodów wierzytelność przysługującą mu w stosunku do (...) spółki akcyjnej w W., z tytułu zdarzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. w zakresie kosztów naprawy jak i kosztów najmu pojazdu zastępczego.

Dowód:

­- umowa cesji z dnia 31 sierpnia 2019 r. k. 19v.;

Pismem z dnia 21 września 2019 r. powodowie dokonali zgłoszenia wierzytelności, wnosząc o zapłatę kwoty 15 498 zł.

Dowód:
- pismo z dnia 21 września 2019 r. k. 8;

Decyzją z dnia 3 października 2019 r. pozwany zakład ubezpieczeń, przyznał powodom odszkodowanie w kwocie 2152,50 zł tytułem zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego, uznając za zasadny okres 7 dni, przy zweryfikowanej dobowej stawce najmu do kwoty 250 zł netto.

Dowód:
- decyzja (...) z dnia 3 października 2019 r. k. 16;

Pismem z dnia 23 października 2019 r. powodowie wezwali pozwany zakład ubezpieczeń do zapłaty pozostałej kwoty 13 346 zł w terminie 7 dni.

Dowód:

- pismo z dnia 23 października 2019 r. k. 17-18;

Decyzją z dnia 29 października 2019 r. (...) spółka akcyjna w W., podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, odmawiając wypłaty dalszego odszkodowania.

Dowód:

- decyzja (...) z dnia 29 października 2019 r. k. 19;

Technologiczny czas naprawy pojazdu poszkodowanego wynosił 3 dni robocze, natomiast uzasadniony techniczny czas naprawy wynosił 21 dni kalendarzowych.

Okres niezbędny na naprawę pojazdu marki S. (...) o nr rej. (...) wedle zakresu naprawy wskazanego przez serwis, tożsamy z uzasadnionym okresem najmu pojazdu zastępczego, biorący pod uwagę okres niezbędny na przyjęcie pojazdu do warsztatu, zakup i sprowadzenie części oraz materiałów, wykończenie prac, przeprowadzenie badań technicznych, dni wolne od pracy, jak też czynności związane z wydaniem pojazdu po naprawie - wynosił 21 dni kalendarzowe.

Wynajmowany przez poszkodowanego pojazd marki S. (...), był pojazdem o klasę wyższym niż pojazd uszkodzony S. (...).

Dobowa stawka najmu, przy najdłuższym okresie najmu zawierała się w kwocie 150 zł- 350 zł netto (184,50zł – 430,50 zł brutto), natomiast średnia dobowa stawka najmu wynosiła 310 zł netto (381,30 zł brutto).

Zastosowana przez powodów dobowa stawka najmu pojazdu zastępczego przystosowanego do zarobkowego (...) osób (...) w wysokości 350,00 zł netto, jakkolwiek była wyższa od średnich wartości funkcjonujących ówcześnie na rynku ogólnopolskim, to jednak nie przekraczała granicy najwyższej ceny kształtującej się na tym samym poziomie.

Dowód:

- opinia biegłego sadowego R. S. k. 68-77;

Sąd zważył, co następuje.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz na podstawie poczynionych ustaleń roszczenie powodów również po jego rozszerzeniu podlegało uwzględnieniu w całości.

Roszczenie przedstawione przez powodów ma charakter odszkodowawczy, znajdując oparcie w przepisach art. 822 § 1 i 2 k.c., art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152, ze zm.) oraz art. 436 § 1 k.c. i 415 k.c. Zgodnie z art. 361 § 1 i 2 k.c. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Między stronami nie było sporu co do okoliczności kolizji, legitymacji biernej i czynnej. Spór dotyczył wysokości dobowej stawki najmu, okresu oraz nieskorzystania przez poszkodowanego z oferty pozwanego.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do okresu najmu pojazdu zastępczego dopuszczono dowód z opinii biegłego, w której biegły wskazał, że poszkodowany w pełni zasadnie mógł najmować pojazd zastępczy od 25 czerwca 2019 r. do dnia 16 lipca 2019 r. (21 dni). Jak wskazał biegły, niezbędny zakres naprawy zakresu naprawy wskazany przez serwis, był tożsamy z uzasadnionym okresem najmu pojazdu zastępczego, biorący pod uwagę okres niezbędny na przyjęcie pojazdu do warsztatu, zakup i sprowadzenie części oraz materiałów, wykończenie prac, przeprowadzenie badań technicznych, dni wolne od pracy, jak też czynności związane z wydaniem pojazdu po naprawie.

Jednakże w ocenie Sadu, uznać należało za zasadny cały okres najmu, biorąc pod uwagę oczekiwanie warsztatu na przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela oraz okres potrzebny na zgromadzenie części. Na marginesie zauważyć jedynie należy, iż o ile samo oczekiwanie przez warsztat na przyjęcie odpowiedzialności przez ubezpieczyciela jest w pełni zasadne, biorąc pod uwagę schemat działania warsztatów naprawczych ujawniony z rozpoznawania spraw podobnych, o tyle oczekiwanie na weryfikacje kosztorysu powiększonego o części znikomej wartości, rzędu kilkudziesięciu złotych w stosunku do kosztu całego procesu naprawczego uznać można za niezasadne przedłużenie okresu naprawy.

Odnosząc się do zarzutu uchybienia obowiązkowi minimalizacji szkody, z uwagi na nie przyjęcie tańszej oferty pozwanego, przede wszystkim należało zaznaczyć, że oferta nie dotyczyła pojazdu tożsamego z uszkodzonym. Na okoliczność tą wskazywał wprost poszkodowany w toku zeznań, jak również z nagrania rozmowy telefonicznej nie wynika, aby w istotnie taka oferta została złożona. Pozwany nie posiadał bowiem w ofercie pojazdu przystosowanego jako taksówka, tym samym zdaniem sądu poszkodowany nie był zobowiązany do przyjęcia takiej oferty, bez uchybienia własnym zobowiązaniom.

W zakresie wysokości stawki za najem pojazdu typu taxi, przeprowadzono dowód z opinii biegłego sądowego. Na tej podstawie ustalono, że zastosowana przez powodów stawka była uzasadniona, albowiem średnia dobowa stawka najmu dla pojazdu odpowiadającego klasą pojazdowi wynajętemu wynosiła 310 zł netto (381,30 zł brutto). Mimo, iż zastosowana przez powodów dobowa stawka najmu pojazdu zastępczego przystosowanego do zarobkowego (...) osób (...) w wysokości 350,00 zł netto, była wyższa od średnich wartości funkcjonujących ówcześnie na rynku ogólnopolskim, to jednak nie przekraczała granicy najwyższej ceny kształtującej się na tym samym poziomie, wobec czego nie można uznać jej za zawyżoną.

Mając powyższe na uwadze, za zasadny koszt najmu uznać należało iloczyn uzasadnionego okresu najmu tj. 36 dni oraz dobowej stawki najmy zastosowanej przez powodów 350 zł netto, co daje kwotę 12 600 zł netto (15 498 zł brutto), (36 x 350 zł= 12 600zł x 1,23).

Mając na uwadze, iż pozwany dotychczas tytułem najmu pojazdu zastępczego wypłacił kwotę 2152,50 zł, zasądzeniu podlegała kwota której powodowie dochodzili tj. 10 100 zł (15 498 zł – 2152,50 zł= 13 345,50 zł).

O odsetkach orzeczono na podstawie art. 481 kc, uwzględniając wezwanie do zapłaty oraz datę przyznania odszkodowania.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 108 § 1 zdanie pierwsze k.p.c. w związku z art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Na poniesione przez powodów koszty złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika 3600 – zł, opłata od pełnomocnictwa w kwocie 34 zł, opłata od pozwu w kwocie 750 zł oraz koszt sporządzenie opinii, pokryty z zaliczki powodów w kwocie 416 zł.

W punkcie III i IV wyroku Sąd zwrócił stronom nadpłacone koszty sądowe w kwocie po 384 zł na podstawie art. 84 ust. 2 u.k.s.c., albowiem koszt sporządzonej w sprawie opinii nie spożytkował w całości uiszczonych przez strony zaliczek.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w sentencji.

Zarządzenia:

1.  (...)

2.  (...)
P. B.;

3.  (...)

4.  (...)